Drukuj

Komunikat Rządowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego nt. organizacji pracy urzędów

on czwartek, 01, kwiecień 2021 07:14.

1077W ostatnim czasie obserwujemy znaczny wzrost zakażeń koronawirusem, którego skutkiem jest coraz większa liczba zajętych łóżek oraz respiratorów w szpitalach, a także wzrost liczby zgonów. Obecna sytuacja w Polsce wymaga zdecydowanych działań, dlatego od 27 marca obowiązują nowe zasady bezpieczeństwa. Ich celem jest ograniczenie do minimum kontaktów społecznych. Dotyczy to także pracy administracji publicznej, w tym samorządowych urzędów i jednostek organizacyjnych. W tych podmiotach wszyscy pracownicy, którzy nie muszą wykonywać pracy stacjonarnie, co najmniej do 9 kwietnia powinni pracować zdalnie.

Przypominamy, że rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 19 marca 2021 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. poz. 512 z późn. zm.) nałożono na kierowników urzędów samorządowych oraz innych samorządowych jednostek organizacyjnych wykonujących zadania publiczne obowiązek polecenia pracownikom wykonywania pracy zdalnej. Do decyzji kierownika danej jednostki lub urzędu pozostawiono, które zadania będą wykonywane stacjonarnie. Może on wyłączyć z zakresu pracy zdalnej pracowników realizujących zadania niezbędne do zapewnienia pomocy obywatelom lub inne zadania niezbędne ze względu na przepisy prawa lub potrzeby urzędu lub jednostki, jeżeli nie jest możliwe ich wykonywanie w ramach pracy zdalnej (§ 22 rozporządzenia).

Kancelaria Prezesa Rady Ministrów

Drukuj

Wnioski o dopłaty bezpośrednie

on środa, 24, marzec 2021 11:28.

Drukuj

Pożegnanie Skarbnika i Kierownika GOPS

on środa, 17, marzec 2021 12:59.

xfjfjfj654168411

W dniu 26 lutego br. w Urzędzie Gminy uroczyście pożegnano Panie odchodzące na emeryturę tj. Skarbnik Gminy Sitno Jolantę Hryciuk oraz Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sitnie Barbarę Tor.

Pani Jolanta Hryciuk pracowała w Urzędzie Gminy Sitno od dnia 26.06.1996 r. na stanowiskach: Podinspektor ds. księgowości, Inspektor ds. księgowości, Inspektor ds. rozliczeń, Zastępca Skarbnika, a od 01.01.2008 r. zajmowała stanowisko Skarbnika Gminy. Skrupulatnie pilnując dochodów i wydatków, wspomagała swoją wiedzą   i doświadczeniem, tworzyła i realizowała budżety, kontrasygnowała zobowiązania finansowe zaciągane przez gminę oraz w całości czuwała nad stabilnością finansów Gminy.

Pani Barbara Tor zatrudniona w UG Sitno od dnia od dnia 01.11.1982 r. na stanowiskach: referenta, inspektora w Referacie Rolnictwa. Od 07.01.1994 r pracowała w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Sitnie, a od 25.04.2008 r. pełniła funkcję Kierownika GOPS.

Przez lata swojej pracy zawodowej podejmowała różne inicjatywy między innymi:

- realizowała projekt EFS (Europejski Fundusz Społeczny): „Im więcej tym lepiej”

- współpracowała z Polskim Komitetem Pomocy Społecznej w Zamościu

- była współorganizatorem Mikołajkowego Koncertu charytatywnego: „Podziel się tym, co masz”

- nadzorowała prowadzenie GOPS-owego Banku Rzeczy Używanych

W 2017 r. odebrała z rąk Pani Minister Elżbiety Rafalskiej honorową odznakę Primus in Agendo ("Pierwszy w działaniu"), za szczególne działania i zasługi na rzecz rynku pracy, polityki społecznej i rodziny.

Wójt Gminy Krzysztof Seń w imieniu swoim oraz wszystkich pracowników Urzędu i podległych jednostek podziękował za pełną zaangażowania pracę na rzecz Gminy Sitno.

Z kolei 1 marca br. przed sesją Rady Gminy słowa uznania w kierunku Pań wyrazili również Przewodniczący Rady –Władysław Wydmański, Wójt Gminy – Krzysztof Seń, radni oraz sołtysi Gminy Sitno. Na ręce Pań powędrowały kwiaty, upominki oraz życzenia dobrego zdrowia, optymizmu, realizowania własnych pasji i zainteresowań oraz wszelkiej pomyślności.

Podziękowania Wójtowi, Radnym oraz Sołtysom złożyły również obydwie Panie podkreślając, że zawsze mogły liczyć na pomoc i wsparcie, co było dla nich niezmiernie ważne.                                                                                                

Drukuj

11 MARCA - DZIEŃ SOŁTYSA

on czwartek, 11, marzec 2021 10:37.

 11 marca dzień sołtysa 2021

Z okazji Dnia Sołtysa

wszystkim osobom, które pełnią tę szanowną funkcję jak również Radom Sołeckim składamy najserdeczniejsze życzenia zdrowia, pomyślności, a także satysfakcji w pracy na rzecz społeczności lokalnej, dobrej współpracy i porozumienia, a także optymizmu i sił na każdy dzień.

 

Przewodniczacy Rady Gminy                                   Wójt Gminy Sitno

Władysław Wydmański                                                   Krzysztof Seń

Drukuj

SITNO W OBIEKTYWIE

on piątek, 05, marzec 2021 09:41.

konkursfoto 

REGULAMIN KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO

SITNO W OBIEKTYWIE

 

 § 1

Organizatorzy konkursu

1. Organizatorem konkursu jest Zespół Szkół w Sitnie

2. Konkurs ogłoszony jest w ramach Jubileuszu 600 - lecia Sitna i objęty jest honorowym   patronatem Wójta Gminy Sitno.

§ 2

Cele konkursu

1. Celem konkursu jest ukazanie miejscowości Sitno w obiektywie oraz uwrażliwienie dzieci i młodzieży na piękno najbliższej okolicy, dostrzeganie niezwykłych detali przyrody, architektury, które powstały w sposób naturalny lub są wynikiem pracy człowieka.

2. Ponadto celem konkursu jest:

- zachęcanie do poznawania historii i obiektów historycznych miejscowości Sitno:

- odkrywanie miejsc cennych przyrodniczo w Sitnie;

- ukazywanie atrakcyjnych turystycznie miejsc w Sitnie;

- wyłonienie zdjęć najlepiej odzwierciedlających piękno miejscowości.

§ 3

Uczestnicy konkursu

1. Konkurs adresowany jest do amatorów.

2. Uczestnikami konkursu są uczniowie uczęszczający do szkół podstawowych z terenu Gminy Sitno oraz mieszkańcy Gminy Sitno.

3. Prace będą ocenione w czterech kategoriach wiekowych tj.:

1. Uczniowie z klas -I-III

2. Uczniowie z klas -IV-VI

3. Uczniowie z klas-VII-VIII

4. Mieszkańcy Gminy Sitno.

§ 4

Zasady ogólne konkursu

1. Przedmiotem konkursu są prace fotograficzne wykonane samodzielnie, będące oryginałami.

2. Zakazuje się prac tworzonych wspólnie zbiorowo/ grupowo.

3. Warunkiem przystąpienia do konkursu jest wykonanie zdjęć ukazujących miejscowość Sitno.

4. Nadesłane prace należy opisać na odwrocie drukowanymi literami według szablonu: (tytuł pracy, miejsce, gdzie wykonano fotografię, imię i nazwisko autora, kategoria wiekowa, dane kontaktowe (adres, telefon, e-mail).

5. Jedna osoba może zgłosić na konkurs maksymalnie 3 fotografie.

6. Rodzice lub opiekunowie prawni dziecka zgadzają się na piśmie lub poprzez e-mail (załącznik nr 1 do regulaminu) na opublikowanie imienia, nazwiska, wieku dziecka oraz zwycięskich prac na stronie internetowej Organizatora.

7. Pełnoletni uczestnicy konkursu zgadzają się na piśmie lub poprzez e-mail (załącznik nr 2 do regulaminu) na opublikowanie imienia, nazwiska oraz zwycięskich prac na stronie internetowej Organizatora.

§ 5

Zasady szczegółowe konkursu

1. Technika wykonania fotografii jest dowolna.

2. Format fotografii: min A4 (21x30) o rozdzielczości nie mniejszej niż 2000x3000 pixeli.

3. Do konkursu nie można zgłaszać zdjęć biorących udział w innych konkursach.

4. Jeżeli na fotografii konkursowej znajduje się wizerunek osoby, uczestnik przesyłając fotografię zobowiązany jest do dołączenia pisemnego oświadczenia osoby znajdującej się na fotografii na wyrażenie zgody na nieodpłatną publikacje tego wizerunku.

5 Organizator zastrzega sobie prawo do wyłączenia z udziału w konkursie prac, niespełniających kryteriów tematycznych oraz wyżej wymienionych wymogów.

6. Organizator nie odsyła zgłoszonych prac.

 § 6

Termin i miejsce składania prac

1. Prace należy złożyć/przesłać najpóźniej do dnia 14.05.2021r. w Sekretariacie Zespołu Szkół w Sitnie lub przesłać na adres Zespół Szkół w Sitnie, 22-424 Sitno 53A - z dopiskiem „Sitno w obiektywie – konkurs fotograficzny”.

§ 7

Ocena i rozstrzygnięcie konkursu

1.Oceny prac dokona jury, powołane przez Organizatora.

2. Decyzje jury są ostateczne.

3. Organizator przewiduje nagrody rzeczowe za zdobycie I, II i III miejsca w każdej z kategorii wiekowej.

 § 8

Postanowienia końcowe

1. Udział w konkursie jest całkowicie dobrowolny i bezpłatny.

2. Przystąpienie przez uczestnika do konkursu oznacza zaakceptowanie niniejszego Regulaminu oraz wyrażenie zgody na publikację i wykorzystanie pracy konkursowej, podpisanej imieniem i nazwiskiem jego autora - zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2016r. poz. 922 t.j).

3. Uczestnicy przystępując do konkursu wyrażają zgodę na nieodpłatne korzystanie przez Organizatorów z nadesłanych zdjęć.

4. Ostateczna interpretacja niniejszego regulaminu należy do Organizatora.

5. Sprawy nieuregulowane w niniejszym Regulaminie rozstrzyga Organizator.

6. Jakiekolwiek pytania na temat konkursu należy kierować na adres mailowy Organizatora: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. lub telefonicznie: 846112410.

ikona pdf Załącznik Nr 1

ikona pdf Załącznik Nr 2

Новые игры Alawar.

Centrum Kultury w Sitnie

fb

GOPS

Porady prawne

Money.pl - Kliknij po więcej
Porady prawne
Wspierane przez Money.pl

PRAWO

 

raport2019