Drukuj

Dotacje do 24000 zł na osobę

on czwartek, 14, marzec 2019 11:16.

osrodekwsparcia

SZANOWNI PAŃSTWO !

Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny w partnerstwie z Grupą Medialna ITM Sp. z o.o. realizuje projekt „OŚRODEK WSPARCIA EKONOMII SPOŁECZNEJ W SUBREGIONIE CHEŁMSKO-ZAMOJSKIM” z Działania 11.3 Ekonomia społeczna, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020.

Celem projektu jest rozwój potencjału sektora Ekonomii Społecznej w okresie 01.10.2017–30.09.2020r. w zakresie generowania miejsc pracy w Przedsiębiorstwach Społecznych.

Wszystkie oferowane działania w projekcie są bezpłatne i realizowane zgodnie ze Standardami OWES.

W ramach działań oferujemy :

Drukuj

Targi Rolnicze

on czwartek, 07, marzec 2019 14:14.

AGROTECH2

Targi Rolnicze

Wójt Gminy Sitno organizuje wyjazd na Targi Rolnicze AGROTECH w Kielcach. Wyjazd spod Urzędu Gminy Sitno zaplanowano na 17 marca 2019 r. (niedziela) na godz. 500. Zapisy przyjmowane będą do dnia 12 marca 2019 r. pod nr. tel. 84 611 39 53 lub w Urzędzie Gminy Sitno w pokoju nr. 3. Szczegóły wyjazdu będą podawane bezpośrednio osobom zgłoszonym.

Informacja dla zwiedzających: Cena biletu wstępu: 10 zł.

PROGRAM TARGÓW

Drukuj

"OZE - SZANSA NA INNOWACYJNE ROLNICTWO"

on czwartek, 07, marzec 2019 14:06.

oze1

Drukuj

Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert

on czwartek, 07, marzec 2019 14:03.

ogloszenie wynikow

Drukuj

VI sesja Rady Gminy Sitno - 22 luty 2019 r.

on środa, 06, marzec 2019 08:15.

Porządek obrad:

1. Otwarcie obrad sesji.
2. Stwierdzenie quorum.
3. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
4. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
5. Podjęcie uchwał:

- zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałaniu Narkomanii na 2019 rok (35);
- w sprawie udzielenia przez Gminę Sitno pomocy finansowej Województwu Lubelskiemu z przeznaczeniem na dofinansowanie superwizji dla Oddziału Terapii i Uzależnień od Alkoholu Samodzielnego Publicznego Szpitala Psychiatrycznego w Radecznicy (36);
- zmieniająca uchwałę w sprawie przeprowadzenia wyboru Sołtysów i Rad Sołeckich na terenie Gminy Sitno (37);
- uchylająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej (38)
- w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Sitno (39)
- w sprawie przygotowania projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków (40)
- w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy na rok 2019 (41)
- w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sitno na lata 2019–2026 (42).

6. Sprawozdanie za rok 2018 z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej z Realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Pomocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie z Realizacji Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych oraz wykaz Potrzeb w Zakresie Pomocy Społecznej.
7. Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Wójta Gminy.
8. Interpelacje i zapytania Radnych – odpowiedzi.
9. Zamknięcie obrad sesji.

Przewodniczący Rady Gminy
/-/Władysław Wydmański

Новые игры Alawar.

Centrum Kultury w Sitnie

fb

GOPS

Porady prawne

Money.pl - Kliknij po więcej
Porady prawne
Wspierane przez Money.pl

PRAWO

 

raport1