Drukuj

LV sesja Rady Gminy Sitno - 16 listopada 2018 r.

on wtorek, 20, listopad 2018 09:29.

Porządek obrad:                               

 1. Otwarcie obrad sesji.
 2. Stwierdzenie quorum i przyjęcie porządku obrad.
 3. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
 4. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 5. Podjęcie uchwał:
 • zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie gminy Sitno (308);
 • w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Sitno dotyczącej działek nr 440/8, 440/9 i 440/10 położonych w obrębie geodezyjnym Jarosławiec (309);
 • w sprawie przyjęcia „Programu Współpracy Gminy Sitno z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na terenie Gminy Sitno na rok 2019” (310);
 • w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych obowiązujących na terenie gminy Sitno na 2019 r. (311)
 1. Omówienie projektu budżetu na 2019 r. (dyskusja)
 2. Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Wójta Gminy.
 3. Interpelacje i zapytania Radnych – odpowiedzi.
 4. Zamknięcie obrad sesji.

Przewodniczący Rady Gminy
/-/Krzysztof Klikicki

Drukuj

Przekazanie specjalistycznego sprzętu ratowniczego dla Ochotniczych Straży Pożarnych

on piątek, 02, listopad 2018 18:17.

straż

W dniu 31 października 2018 r. w Centrum Kultury z Biblioteką w Sitnie przekazano jednostkom OSP Sitno oraz Czołki specjalistyczny sprzęt ratowniczy o łącznej wartości 62 355,80 zł brutto, zakupiony w ramach projektu pn. „Dostawa sprzętu ratowniczego dla jednostek OSP z terenu Gminy Sitno” dofinansowany z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości w zakresie wsparcia i rozwoju systemu instytucjonalnego pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem i świadkom oraz realizacji przez jednostki sektora finansów publicznych zadań ustawowych związanych z ochroną interesów osób pokrzywdzonych przestępstwem i świadków oraz likwidacją skutków pokrzywdzenia przestępstwem.

Uroczystość zaszczycił swoją obecnością Zastępca Komendanta Miejskiego PSP w Zamościu bryg. Mirosław Michoński, Prezes Zarządu Gminnego Związku OSP RP w Sitnie druh Kajetan Protasa oraz Komendant Gminny druh Henryk Ternes, którzy razem z Wójtem Marianem Tadeuszem Bernatem oraz Panią Skarbnik Jolantą Hryciuk oficjalnie przekazali przedstawicielom jednostek OSP z Sitna i Czołek  niżej wymieniony sprzęt ratowniczy.

Jednostka OSP Czołki otrzymała:

 Lp.  

Nazwa

Ilość sztuk  / kompletów

1.

Defibrylator iPAD SP1 (torba, elektrody uniwersalne, 5-cio letnia bateria) z dodatkowymi elektrodami (dla dorosłych i dzieci iPAd SP1

1 szt.

2.

Defibrylator iPAD SPT (wersja treningowa iPAD SP1) z walizką wodoodporną MAX430S z baterią iPAD SP1 LiMnO2 – 5lat

1 szt.

3.

Agregat hydrauliczny P630 z funkcją Turbo

1 szt.

4.

Nożyce Hydrauliczne S 788

1 szt.

5.

Wąż hydrauliczny 10 m x 2 szt.

1 komplet.

 

Jednostka OSP Sitno otrzymała:

Lp.

Nazwa

Ilość sztuk

1.

Defibrylator iPAD SP1 (torba, elektrody uniwersalne, 5-cio letnia bateria) z dodatkowymi elektrodami (dla dorosłych i dzieci iPAd SP1

1 szt.

2.

Defibrylator iPAD SPT (wersja treningowa iPAD SP1) z walizką wodoodporną MAX430S z baterią iPAD SP1 LiMnO2 – 5lat

1 szt.

3.

Zestaw ratownictwa medycznego PSP R1 z hydrożelami i tlenoterapią

1 szt.

 

ms

Drukuj

Informacja o projekcie „Wykorzystanie energii odnawialnej w Gminie Sitno”

on piątek, 02, listopad 2018 18:09.

vatt

vatt2

(Podatek VAT od dotacji)

Gmina Sitno realizując projekt pn. „Wykorzystanie energii odnawialnej w Gminie Sitno” (co do którego przepisy prawne są niejednoznaczne) wystąpiła o wydanie interpretacji indywidualnej między innymi opodatkowania podatkiem VAT dotacji unijnej do Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej.

10 października 2017 r. Gmina otrzymała interpretację w części dotyczącej opodatkowania podatkiem VAT dotacji unijnej jako niekorzystna czyli podlegająca opodatkowaniu podatkiem VAT. 

Realizowana w 2014 – 2015 r. inwestycja dotycząca instalacji solarnych również otrzymała dotację unijną, z tym, że wówczas nie było mowy o jej opodatkowaniu. Gmina nie jest za tym, żeby mieszkańcy ponosili wyższe koszty montażu instalacji solarnych i pieców c.o. niż ci, którzy mieli montowane solary w poprzednim projekcie. W związku z tym, niezwłocznie została złożona skarga na ww. interpretację do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie.

Dnia 7 lutego 2018 r. Sąd skargę oddalił uznając stanowisko Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej za prawidłowe. Gmina od tego wyroku złożyła odwołanie do Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie.

7 września 2018 r. dostaliśmy odpowiedź na ww. skargę kasacyjną z której ostatecznie wynika, że dotacja unijna podlega opodatkowaniu podatkiem VAT z taką samą stawką  jak instalacja (czyli 8% lub 23 %).

Mając na uwadze powyższe, Gmina opodatkuje podatkiem VAT dotację, którą otrzyma przy realizacji projektu jak również wpłaty mieszkańców jako  wkład własny z możliwością częściowego odliczenia tego podatku.   

(Przetargi nieograniczone)

Hewalex 3            Gmina Sitno w dniu 20.06.2018 r. ogłosiła przetarg nieograniczony na dostawę i montaż instalacji kolektorów słonecznych oraz kotłów na biomasę w ramach przedmiotowego projektu. W postępowaniu złożono tylko ofertę częściową na  dostawę i montaż kolektorów słonecznych w kwocie 4 276 514,22 zł brutto. Oferowana kwota o około 20% przekraczała planowane środki przeznaczone na tą część zamówienia wynoszące 3 628 108,25 zł brutto.

Na cześć 2 postępowania tj. dostawa i montaż kotłów na biomasę nie wpłynęła żadna oferta. W związku z powyższym Gmina Sitno dnia 03.08.2018 r. unieważniła to postępowanie.

            Kolejny przetarg nieograniczony dotyczący tego zadania został ogłoszony dnia 02.10.2018 r. Oferty w tym postępowaniu można składać do dnia 09.11.2018 r. do godz. 09:00, otwarcie ofert nastąpi w ww. terminie  o godzinie 9:15.

Drukuj

Harmonogram Dyżurów Gminnej Komisji Wyborczej

on piątek, 02, listopad 2018 18:04.

Harmonogram Dyżurów
Gminnej Komisji Wyborczej
w Sitnie
w dniach 03 i 04 listopada 2018 r.

 1. 03.11.2018 – od 1000 –  do 1400
 2. 04.11.2018 – od 700 do ustalenia wyników głosowania.

Telefon kontaktowy: 603 539 644

Przewodniczący Gminnej Komisji 
Wyborczej w Sitnie
Dariusz Wojciech Wojtkowski

Drukuj

LIV sesja Rady Gminy Sitno - 26 października 2018r.

on niedziela, 28, październik 2018 11:15.

Porządek obrad:

1. Otwarcie obrad sesji.
2. Stwierdzenie quorum i przyjęcie porządku obrad.
3. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
4. Podjęcie uchwał:
- zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałaniu Narkomanii na
2018 rok (302);
- w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Sitno(303);
- w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy na rok 2018(304);
- w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sitno na lata
2018-2026(305);
- w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych obowiązujących na terenie gminy Sitno na 2019 r.(306)
- w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie gminy Sitno na rok 2019 r. (307)
- w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej do obliczenia podatku rolnego na 2019 rok (308)
5. Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Wójta Gminy.
6. Interpelacje i zapytania Radnych – odpowiedzi.
7. Zamknięcie obrad sesji.

Przewodniczący Rady Gminy
/-/Krzysztof Klikicki

Новые игры Alawar.

Centrum Kultury w Sitnie

fb

GOPS

Porady prawne

Money.pl - Kliknij po więcej
Porady prawne
Wspierane przez Money.pl

PRAWO