Drukuj

XXIV sesja Rady Gminy z dnia 20 listopada 2020 r.

on poniedziałek, 30, listopad 2020 08:15.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji;
 2. Wręczenie zaświadczenia o wyborze radnego;
 3. Złożenie ślubowania przez radnego wg treści określonej w art. 23 a ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym;
 4. Stwierdzenie prawomocności obrad;
 5. Powołanie komisji uchwał i wniosków;
 6. Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji;
 7. Wnioski i wypowiedzi mieszkańców;
 8. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych gminy Sitno za rok szkolny 2019/2020;
 9. Rozpatrzenie projektów uchwał oraz ich podjęcie:
 • zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałaniu Narkomanii na 2020 rok (163);
 • w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałaniu Narkomanii na 2021 rok (164);
 • w sprawie przyjęcia „Programu Współpracy Gminy Sitno z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na terenie Gminy Sitno na rok 2021”(165);
 • w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę na okres 3 lat w trybie bezprzetargowym nieruchomości stanowiącej własność Gminy Sitno, położonej w Stanisławce, oznaczonej jako działka ewid. nr. 13) (166);
 • w sprawie udzielenia Parafii Rzymsko – Katolickiej p.w. Podwyższenia Krzyża Świętego   w Horyszowie Polskim dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków (167);
 • w sprawie przystąpienia Gminy Sitno do Związku Transgranicznego Euroregion Roztocze (168);
 • w sprawie udzielenia Powiatowi Zamojskiemu pomocy finansowej (169);
 • zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia Powiatowi Zamojskiemu pomocy finansowej (170);
 • zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia Powiatowi Zamojskiemu pomocy finansowej (171);
 • w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej do obliczenia podatku rolnego na 2021 rok (172);
 • w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie
  odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na obszarze Gminy Sitno (173);
 • w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych obowiązujących na terenie gminy Sitno na 2021 rok (174);
 • w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie gminy Sitno na rok 2021 (175);
 • zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Sitno (176);
 • w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy na rok 2020 (177);
 • w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sitno na lata 2020-2026 (178);
 1. Omówienie projektu budżetu na 2021 r.
 2. Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym;
 3. Interpelacje i zapytania radnych - odpowiedzi;
 4. Zamknięcie obrad sesji.

 

Przewodniczący Rady Gminy
/-/Władysław Wydmański

Drukuj

Uroczyste przekazanie komputerów

on poniedziałek, 23, listopad 2020 11:39.

W dniu 26 października 2020 roku Wójt Gminy Sitno Krzysztof Seń osobiście przekazał na ręce dyrektorów poszczególnych placówek oświatowych z terenu gminy Sitno  sprzęt komputerowy z dodatkowym wyposażeniem i oprogramowaniem Sprzęt komputerowy został uzyskany dzięki programowi „Zdalna Szkoła” oraz „Zdalna Szkoła +”. Zakupione zostały w pierwszej edycji 24 laptopy, 9 tabletów, 8 modemów z Internetem oraz 33 słuchawki. Z drugiej edycji zakupione zostały 18 laptopów oraz 5 komputerów stacjonarnych. Od Marszałka Województwa Lubelskiego dostaliśmy również 8 tabletów. Cały sprzęt komputerowy, który otrzymały szkoły był do dyspozycji Dyrektorów Szkół,  którzy rozdzielili go według zapotrzebowania.

Szkoła Podstawowa w  Jarosławcu z dwóch  edycji otrzymała:
- 20 laptopów
- 1 tablet
- 1 modem z Internetem
- 12 słuchawek
Szkoła Podstawowa w Sitnie:
- 6 laptopów
- 5 komputerów stacjonarnych
- 7 tabletów
- 4 modemy z Internetem
- 9 słuchawek
Szkoła Podstawowa w Cześnikach:
- 5 laptopów
- 1 tablet
- 1 modem z Internetem
- 3 słuchawki
Szkoła Podstawowa w Horyszowie Polskim:
- 3 laptopy
- 2 tablety
- 3 słuchawki
Szkoła Podstawowa w Kolonii Sitno:
- 3 laptopy
- 3 tablety
- 1 modem z Internetem
- 2 słuchawki
Szkoła Podstawowa w Kornelówce:
- 5 laptopów
- 3 tablety
- 1 modem z Internetem
- 4 słuchawki

Przekazanie sprzętu komputerowego stanowi duże wsparcie dla szkół w okresie zawieszenia zajęć w szkołach.

foto1  foto2  foto3  foto4  foto5  foto6foto7  foto8

 

Drukuj

KONKURS NA KARTKĘ BOŻONARODZENIOWĄ

on poniedziałek, 23, listopad 2020 11:19.

125199288 393566445158015 6862433540519750489 n

ikona pdf Regulamin konkursu

ikona pdf Karta zgłoszenia

Drukuj

Powszechny Spis Rolny

on poniedziałek, 23, listopad 2020 09:06.

PSR ZAKOŃCZENIE

Drukuj

Komunikat - Koronawirus

on poniedziałek, 02, listopad 2020 12:51.

Komunikat W związku z obecną sytuacją epidemiologiczną, zaleceniami rządu i służb sanitarnych oraz w trosce o zdrowie i bezpieczeństwo Mieszkańców Gminy Sitno, jak i pracowników, apelujemy o ograniczenie do niezbędnego minimum osobistych wizyt   w Urzędzie. Od dnia 3 listopada br. do odwołania planujemy wprowadzić następujące zasady ograniczające dostęp interesantów do pomieszczeń Urzędu Gminy oraz Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sitnie, tzn.:

 1. wszelkie podania, wnioski, pisma, zapytania oraz pozostałą dokumentację należy przesyłać za pomocą poczty elektronicznej, poczty tradycyjnej, poprzez ePUAP lub wrzucić do skrzynki znajdującej się przy głównym wejściu do Urzędu;
 2. kontakt z pracownikami UG i GOPS możliwy jest jedynie telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej, poczty tradycyjnej, poprzez ePUAP;
 3. wizyty osobiste w siedzibie Urzędu winny być składane jedynie w przypadkach niecierpiących zwłoki po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu terminu i godziny. Przypominamy, że podczas wizyty w Urzędzie Gminy Sitno należy mieć osłonięte usta i nos oraz zdezynfekować ręce;
 4. Urząd Stanu Cywilnego przyjmuje interesantów jedynie w sprawach dotyczących rejestracji (stanu cywilnego) urodzeń, małżeństw i zgonów oraz w sprawach ewidencji ludności i dowodów osobistych. W trakcie obsługi w pomieszczeniu może przebywać wyłącznie 1 interesant;
 5. wszelkie wpłaty należy dokonywać przelewami elektronicznymi;
 6. korespondencja zwrotna nie będzie wydawana w siedzibie UG i GOPS, ale będzie każdorazowo przesyłana adresatowi na podany przez niego adres korespondencyjny;
 7. dyżury Wójta Gminy Sitno odbywają się telefonicznie,
 8. skargi, wnioski i interwencje Wójt Gminy Sitno przyjmuje za pośrednictwem poczty tradycyjnej, poczty elektronicznej lub poprzez system ePUAP.
 9. pomoc prawną dla mieszkańców prosimy zgłaszać telefonicznie pod nr. tel. 84 611 39 40.

W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt drogą elektroniczną lub telefonicznie w następujący sposób:

KOMUNIKAT jpg

Новые игры Alawar.

Centrum Kultury w Sitnie

fb

GOPS

Porady prawne

Money.pl - Kliknij po więcej
Porady prawne
Wspierane przez Money.pl

PRAWO

 

raport2019