header2

Drukuj
Игровые шаблоны DLE
Самая быстрая Диета

Deklaracja dostępności

on 18 wrzesień 2020.

Deklaracja dostępności serwisu sitno.gmina.pl


Treść deklaracji

Gmina Sitno zobowiązuje się zapewnić dostępność strony internetowej ugsitno.sitno.gmina.pl zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do serwisu internetowego ugsitno.sitno.gmina.pl.

Data publikacji strony internetowej:  20.09.2012 r.
Data ostatniej dużej aktualizacji: 20.08.2019 r.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu poniższych niezgodności lub wyłączeń:

  1. Mogą zdarzyć się sytuacje, że pomimo starań redaktorów serwisu, pewne dokumenty opublikowane na stronie są niedostępne z uwagi na fakt, że:
  2. pochodzą z różnych źródeł,
  3. są bardzo obszerne, a ich wytworzenie odbywało się w kilku komórkach organizacyjnych, co uniemożliwiało wpływ na ich docelową treść oraz kształt,
  4. opublikowane zostały w oparciu o zasady przyjęte w innej instytucji,
  5. posiadają strukturę, w którą nie ma możliwości ingerencji – np. pliki udostępniane są dla programistów i opisują schemat dokumentów,
  6. opublikowane zostały przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.
  7. niektóre filmy zamieszczone w serwisie mogą również nie posiadać napisów czy innych wymaganych elementów, z uwagi na fakt, że zostały opublikowane również przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.
  8. z uwagi na ograniczenia systemowe w serwisie nie jest przez redaktorów stosowany znacznik lang.

Oświadczenie sporządzono dnia 01.09.2020. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny. Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą odpowiedzialną jest Krzysztof Prokopowicz, adres poczty elektronicznej Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie. Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

 

Dostępność architektoniczna

Urząd Gminy Sitno

Do budynku prowadzą 3 wejścia na parterze. Jedno i drugie wejście do Urzędu Gminy Sitno, trzecie wejście przeznaczone jest do obsługi interesantów przez GOPS Sitno. Dla osób na wózkach dostępny jest tylko korytarz i pomieszczenia na parterze. Część Urzędu Gminy usytuowana jest na pierwszym piętrze, ale podatki i opłaty lokalne, ewidencja ludności, Urząd Stanu Cywilnego oraz w części referat administracyjno-organizacyjny umiejscowione są na parterze budynku. Na parterze również w razie konieczności odbywa się bezpośrednia obsługa interesantów przez Wójta Gminy oraz obsługa z zakresu spraw co dzień obsługiwanych na piętrze budynku.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. Brak toalety dla niepełnosprawnych w budynku.

W budynku brak windy i pętli indukcyjnych. Przed budynkiem nie wyznaczono miejsc parkingowych dla niepełnosprawnych.

Zarządzenie w sprawie wyznaczenia koordynatora do spraw dostępności.

Новые игры Alawar.