Drukuj

II Mikołajkowy Koncert Charytatywny

on piątek, 07, grudzień 2018 12:43.

47361469 1109782709193623 8762953114681606144 n

Drukuj

II sesja Rady Gminy Sitno - 29 listopada 2018r.

on poniedziałek, 03, grudzień 2018 08:45.

Porządek obrad:

1. Otwarcie obrad sesji.
2. Stwierdzenie quorum.
3. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
4. Przyjęcie protokołów z poprzednich sesji.
5. Podjęcie uchwał:

- zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Sitno (3);
- w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Sitno (4);
- w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej oraz ustalenia jej składu osobowego (5;)
- w sprawie powołania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji oraz ustalenia jej składu osobowego (6);
- w sprawie powołania Komisji Budżetu, Infrastruktury i Rozwoju oraz ustalenia jej składu osobowego (7);
- w sprawie powołania Komisji Oświaty, Pomocy Społecznej, Ochrony Zdrowia i Sportu oraz ustalenia jej składu osobowego (8);
- w sprawie powołania Komisji Rolnictwa, Gospodarki Gruntami i Ochrony Środowiska oraz ustalenia jej składu osobowego (9);
- w sprawie ustalenia zasad, na których Radnym Rady Gminy Sitno przysługują diety i zwrot kosztów podróży służbowych (10);
- w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Sitno. (11);
- w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego „Pomoc Gminy Sitno – posiłek w szkole i w domu na lata 2019-2023” (12);
- w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej przez osoby objęte rządowym programem "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023 (13);
- zmieniająca uchwałę w sprawie zasad zwrotu wydatków z pomocy społecznej w formie pomocy rzeczowej, zasiłków okresowych i zasiłków celowych (14).
- w sprawie uchwalenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Sitno w 2019 r. (15)
6. Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Wójta Gminy.
7. Interpelacje i zapytania Radnych – odpowiedzi.
8. Zamknięcie obrad sesji.

Przewodniczący Rady Gminy
/-/Władysław Wydmański

Drukuj

I sesja Rady Gminy Sitno - 21 listopada 2018r.

on środa, 28, listopad 2018 09:24.

Porządek obrad:

- Otwarcie sesji.
- Wręczenie zaświadczeń o wyborze radnego.
- Złożenie ślubowania przez radnych wg treści określonej w art. 23 a ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym.
- Uchwalenie porządku obrad.
- Wybór przewodniczącego Rady Gminy.
- Wybór wiceprzewodniczącego (ych) Radnych Rady Gminy.
- Złożenie ślubowania przez Wójta wg treści określonej w art. 29a ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym.
- Sprawy różne.
- Zakończenie obrad pierwszej sesji Rady Gminy.

Drukuj

LV sesja Rady Gminy Sitno - 16 listopada 2018 r.

on wtorek, 20, listopad 2018 09:29.

Porządek obrad:                               

 1. Otwarcie obrad sesji.
 2. Stwierdzenie quorum i przyjęcie porządku obrad.
 3. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
 4. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 5. Podjęcie uchwał:
 • zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie gminy Sitno (308);
 • w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Sitno dotyczącej działek nr 440/8, 440/9 i 440/10 położonych w obrębie geodezyjnym Jarosławiec (309);
 • w sprawie przyjęcia „Programu Współpracy Gminy Sitno z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na terenie Gminy Sitno na rok 2019” (310);
 • w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych obowiązujących na terenie gminy Sitno na 2019 r. (311)
 1. Omówienie projektu budżetu na 2019 r. (dyskusja)
 2. Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Wójta Gminy.
 3. Interpelacje i zapytania Radnych – odpowiedzi.
 4. Zamknięcie obrad sesji.

Przewodniczący Rady Gminy
/-/Krzysztof Klikicki

Drukuj

Przekazanie specjalistycznego sprzętu ratowniczego dla Ochotniczych Straży Pożarnych

on piątek, 02, listopad 2018 18:17.

straż

W dniu 31 października 2018 r. w Centrum Kultury z Biblioteką w Sitnie przekazano jednostkom OSP Sitno oraz Czołki specjalistyczny sprzęt ratowniczy o łącznej wartości 62 355,80 zł brutto, zakupiony w ramach projektu pn. „Dostawa sprzętu ratowniczego dla jednostek OSP z terenu Gminy Sitno” dofinansowany z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości w zakresie wsparcia i rozwoju systemu instytucjonalnego pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem i świadkom oraz realizacji przez jednostki sektora finansów publicznych zadań ustawowych związanych z ochroną interesów osób pokrzywdzonych przestępstwem i świadków oraz likwidacją skutków pokrzywdzenia przestępstwem.

Uroczystość zaszczycił swoją obecnością Zastępca Komendanta Miejskiego PSP w Zamościu bryg. Mirosław Michoński, Prezes Zarządu Gminnego Związku OSP RP w Sitnie druh Kajetan Protasa oraz Komendant Gminny druh Henryk Ternes, którzy razem z Wójtem Marianem Tadeuszem Bernatem oraz Panią Skarbnik Jolantą Hryciuk oficjalnie przekazali przedstawicielom jednostek OSP z Sitna i Czołek  niżej wymieniony sprzęt ratowniczy.

Jednostka OSP Czołki otrzymała:

 Lp.  

Nazwa

Ilość sztuk  / kompletów

1.

Defibrylator iPAD SP1 (torba, elektrody uniwersalne, 5-cio letnia bateria) z dodatkowymi elektrodami (dla dorosłych i dzieci iPAd SP1

1 szt.

2.

Defibrylator iPAD SPT (wersja treningowa iPAD SP1) z walizką wodoodporną MAX430S z baterią iPAD SP1 LiMnO2 – 5lat

1 szt.

3.

Agregat hydrauliczny P630 z funkcją Turbo

1 szt.

4.

Nożyce Hydrauliczne S 788

1 szt.

5.

Wąż hydrauliczny 10 m x 2 szt.

1 komplet.

 

Jednostka OSP Sitno otrzymała:

Lp.

Nazwa

Ilość sztuk

1.

Defibrylator iPAD SP1 (torba, elektrody uniwersalne, 5-cio letnia bateria) z dodatkowymi elektrodami (dla dorosłych i dzieci iPAd SP1

1 szt.

2.

Defibrylator iPAD SPT (wersja treningowa iPAD SP1) z walizką wodoodporną MAX430S z baterią iPAD SP1 LiMnO2 – 5lat

1 szt.

3.

Zestaw ratownictwa medycznego PSP R1 z hydrożelami i tlenoterapią

1 szt.

 

ms

Новые игры Alawar.

Centrum Kultury w Sitnie

fb

GOPS

Porady prawne

Money.pl - Kliknij po więcej
Porady prawne
Wspierane przez Money.pl

PRAWO