Drukuj

Informacja o projekcie „Wykorzystanie energii odnawialnej w Gminie Sitno”

on piątek, 02, listopad 2018 18:09.

vatt

vatt2

(Podatek VAT od dotacji)

Gmina Sitno realizując projekt pn. „Wykorzystanie energii odnawialnej w Gminie Sitno” (co do którego przepisy prawne są niejednoznaczne) wystąpiła o wydanie interpretacji indywidualnej między innymi opodatkowania podatkiem VAT dotacji unijnej do Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej.

10 października 2017 r. Gmina otrzymała interpretację w części dotyczącej opodatkowania podatkiem VAT dotacji unijnej jako niekorzystna czyli podlegająca opodatkowaniu podatkiem VAT. 

Realizowana w 2014 – 2015 r. inwestycja dotycząca instalacji solarnych również otrzymała dotację unijną, z tym, że wówczas nie było mowy o jej opodatkowaniu. Gmina nie jest za tym, żeby mieszkańcy ponosili wyższe koszty montażu instalacji solarnych i pieców c.o. niż ci, którzy mieli montowane solary w poprzednim projekcie. W związku z tym, niezwłocznie została złożona skarga na ww. interpretację do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie.

Dnia 7 lutego 2018 r. Sąd skargę oddalił uznając stanowisko Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej za prawidłowe. Gmina od tego wyroku złożyła odwołanie do Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie.

7 września 2018 r. dostaliśmy odpowiedź na ww. skargę kasacyjną z której ostatecznie wynika, że dotacja unijna podlega opodatkowaniu podatkiem VAT z taką samą stawką  jak instalacja (czyli 8% lub 23 %).

Mając na uwadze powyższe, Gmina opodatkuje podatkiem VAT dotację, którą otrzyma przy realizacji projektu jak również wpłaty mieszkańców jako  wkład własny z możliwością częściowego odliczenia tego podatku.   

(Przetargi nieograniczone)

Hewalex 3            Gmina Sitno w dniu 20.06.2018 r. ogłosiła przetarg nieograniczony na dostawę i montaż instalacji kolektorów słonecznych oraz kotłów na biomasę w ramach przedmiotowego projektu. W postępowaniu złożono tylko ofertę częściową na  dostawę i montaż kolektorów słonecznych w kwocie 4 276 514,22 zł brutto. Oferowana kwota o około 20% przekraczała planowane środki przeznaczone na tą część zamówienia wynoszące 3 628 108,25 zł brutto.

Na cześć 2 postępowania tj. dostawa i montaż kotłów na biomasę nie wpłynęła żadna oferta. W związku z powyższym Gmina Sitno dnia 03.08.2018 r. unieważniła to postępowanie.

            Kolejny przetarg nieograniczony dotyczący tego zadania został ogłoszony dnia 02.10.2018 r. Oferty w tym postępowaniu można składać do dnia 09.11.2018 r. do godz. 09:00, otwarcie ofert nastąpi w ww. terminie  o godzinie 9:15.

Drukuj

Harmonogram Dyżurów Gminnej Komisji Wyborczej

on piątek, 02, listopad 2018 18:04.

Harmonogram Dyżurów
Gminnej Komisji Wyborczej
w Sitnie
w dniach 03 i 04 listopada 2018 r.

  1. 03.11.2018 – od 1000 –  do 1400
  2. 04.11.2018 – od 700 do ustalenia wyników głosowania.

Telefon kontaktowy: 603 539 644

Przewodniczący Gminnej Komisji 
Wyborczej w Sitnie
Dariusz Wojciech Wojtkowski

Drukuj

LIV sesja Rady Gminy Sitno - 26 października 2018r.

on niedziela, 28, październik 2018 11:15.

Porządek obrad:

1. Otwarcie obrad sesji.
2. Stwierdzenie quorum i przyjęcie porządku obrad.
3. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
4. Podjęcie uchwał:
- zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałaniu Narkomanii na
2018 rok (302);
- w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Sitno(303);
- w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy na rok 2018(304);
- w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sitno na lata
2018-2026(305);
- w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych obowiązujących na terenie gminy Sitno na 2019 r.(306)
- w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie gminy Sitno na rok 2019 r. (307)
- w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej do obliczenia podatku rolnego na 2019 rok (308)
5. Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Wójta Gminy.
6. Interpelacje i zapytania Radnych – odpowiedzi.
7. Zamknięcie obrad sesji.

Przewodniczący Rady Gminy
/-/Krzysztof Klikicki

Drukuj

Rozpoczynamy przyjmowanie zgłoszeń na usuwanie azbestu!

on wtorek, 23, październik 2018 15:53.

BANER 600x400 2 nabór

Szanowni Państwo, informujemy o rozpoczęciu II naboru Zgłoszeń lokalizacji na usuwanie wyrobów zawierających azbest od osób fizycznych w ramach realizacji projektu pn. „System gospodarowania odpadami azbestowymi na terenie województwa lubelskiego", współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 - 2020.

Nabór Zgłoszeń lokalizacji będzie trwał od dnia 17.10.2018 r. do dnia 30.11.2018 r.

Realizacja projektu obejmować będzie działania związane z demontażem, odbiorem, transportem oraz unieszkodliwieniem odpadów azbestowych.
Wszystkie informacje dotyczące naboru wniosków oraz realizacji ww. projektu można uzyskać we właściwym Urzędzie Gminy/Miasta oraz na stronie http://www.azbest.lubelskie.pl
Druki Zgłoszeń lokalizacji oraz Oświadczenia  można pobrać ze strony: http://www.azbest.lubelskie.pl  – Zakładka Usuń azbestPrzewodnik Krok pop kroku.

Jednocześnie informuję, że osoby zakwalifikowane w niniejszym naborze uzyskają wsparcie w roku 2019 po realizacji Zgłoszeń lokalizacji w ramach I naboru. Z uwagi na ważność umów z firmami usuwającymi azbest do końca roku 2019, proces ten będzie przebiegał płynnie, bez opóźnień.

Zgłoszenie lokalizacji

Regulamin

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

Drukuj

Wykaz pozyskanych środków w latach 2014-2018

on czwartek, 11, październik 2018 09:52.

zasadaSzanowni Państwo, Mieszkańcy Gminy Sitno


Mija kolejna kadencja funkcjonowania samorządu, natomiast jest to pierwsza w której dzięki Państwa zaufaniu pełniłem funkcję Wójta. Nadszedł okres podsumowań, rozliczeń z tego, co zrealizowano.

         Poniżej przedstawiamy środki zewnętrzne pozyskane z projektów w latach 2014-2018 w bieżącej kadencji Rady Gminy Sitno, które wpłynęły w tym okresie do budżetu, projekty w latach 2014-2018, które są na etapie realizacji oraz projekty w w/w latach złożone do dofinansowania i oczekujące na wyniki naborów.

Środki zewnętrzne pozyskane z projektów w latach 2014-2018 w bieżącej kadencji Rady Gminy Sitno, które wpłynęły w tym okresie do budżetu

Новые игры Alawar.

Centrum Kultury w Sitnie

fb

GOPS

Porady prawne

Money.pl - Kliknij po więcej
Porady prawne
Wspierane przez Money.pl

PRAWO