Drukuj

Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert

on środa, 28, luty 2018 15:16.

W wyniku przeprowadzonego w dniu 23.02.2018 r. konkursu ofert na realizację zadań Gminy Sitno o charakterze pożytku publicznego w 2018 r. z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu, poprzez: przygotowanie i prowadzenie drużyn piłki nożnej - juniorów i seniorów w rozgrywkach piłkarskich, prowadzenie zajęć z lekkoatletyki i gier zespołowych oraz przygotowanie zawodników do udziału w powiatowym i wojewódzkim święcie sportu LZS w 2018 r. powierzono Gminnemu Klubowi Sportowemu "POTOK" Sitno za kwotę 120 000,00 zł.


Wójt Gminy
/-/ Marian Tadeusz Bernat

Drukuj

Informacja

on wtorek, 20, luty 2018 08:44.

ue

„EUROPEJSKI FUNDUSZ ROLNY NA RZECZ ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH: EUROPA INWESTUJĄCA W OBSZARY WIEJSKIE”

Gmina Sitno informuję, że realizacja projektu pn. „Przebudowa dachu i remont budynku Koła Gospodyń Wiejskich w Horyszowie Polskim” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 została ukończona.

Drukuj

XLV sesja Rady Gminy Sitno w dniu 26 stycznia 2018r.

on piątek, 02, luty 2018 09:29.

Porządek obrad:

1. Otwarcie obrad sesji.
2. Stwierdzenie quorum i przyjęcie porządku obrad.
3. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
4. Przyjęcie protokołów z poprzednich sesji.
5. Podjęcie uchwał:
- w sprawie udzielenia Powiatowi Zamojskiemu pomocy finansowej (251);
- w sprawie udzielenia Powiatowi Zamojskiemu pomocy rzeczowej (252);
- w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2018 r. (253);
6. Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Wójta Gminy.
7. Interpelacje i zapytania Radnych – odpowiedzi.
8. Zamknięcie obrad sesji.

Przewodniczący Rady Gminy
/-/Krzysztof Klikicki

Drukuj

Ogłoszenie

on środa, 31, styczeń 2018 12:19.

OGŁOSZENIE OTWARTEGO KONKURSU OFERT

na realizację zadań gminy o charakterze pożytku publicznego w 2018 r.

Działając na podstawie art.13 w związku z art. 11 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817) oraz Uchwały Nr XL/215/2017 Rady Gminy Sitno z dnia 29 września 2017 r. i Uchwały Nr XLI/234/2017 Rady Gminy Sitno z dnia 27 października 2017 r. w sprawie przyjęcia „Programu Współpracy Gminy Sitno z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na terenie Gminy Sitno na rok 2018”

Wójt Gminy Sitno

Ogłasza - otwarty konkurs ofert dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań publicznych z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2018 r. poprzez: przygotowanie i prowadzenie drużyn piłki nożnej - juniorów i seniorów w rozgrywkach międzyklubowych w piłce nożnej, upowszechnianie lekkoatletyki i gier zespołowych, przygotowanie zawodników do udziału w Powiatowym i Wojewódzkim święcie Sportu LZS oraz organizację imprez sportowych Gminy Sitno w 2018 roku. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację w/w zadań w budżecie Gminy Sitno w 2018 roku wynosi 120 000,00 zł. Termin realizacji: od dnia podpisania umowy do dnia 31 grudnia 2018 roku, a realizacja zadań powinna przebiegać zgodnie ze złożoną ofertą i zawartą umową na ich realizację.

 

Drukuj

XLIV sesja Rady Gminy Sitno w dniu 28.12.2017r.

on środa, 10, styczeń 2018 10:56.

Porządek obrad:

1. Otwarcie obrad sesji.
2. Stwierdzenie quorum i przyjęcie porządku obrad.
3. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
4. Podjęcie uchwał:
- w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Sitno (246);
- zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałaniu Narkomanii na 2017 rok (247);
- w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego o wspólnym przygotowaniu i przeprowadzeniu postępowań o udzielenie zamówień publicznych na zakup i świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej w ramach Grupy Zakupowej Energii Elektrycznej(248);
5. Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Wójta Gminy.
6. Interpelacje i zapytania Radnych – odpowiedzi.
7. Zamknięcie obrad sesji.

Przewodniczący Rady Gminy
/-/Krzysztof Klikicki

Новые игры Alawar.

Centrum Kultury w Sitnie

fb

GOPS

Porady prawne

Money.pl - Kliknij po więcej
Porady prawne
Wspierane przez Money.pl

PRAWO