Drukuj
Игровые шаблоны DLE
Самая быстрая Диета

Gospodarka odpadami komunalnymi

 

JAK SEGREGOWAĆ ODPADY

 

 Odpady komunalne powinny być zbierane przez właścicieli posesji w sposób selektywny z podziałem na:

1. worek w kolorze  ŻÓŁTYM - tworzywa sztuczne  opakowaniowe , oraz metale. (plastikowe butelki  po napojach , chemii gospodarczej , itp. -  należy  zgniatać)
2. worek w kolorze  ZIELONYM - szkło opakowaniowe białe i kolorowe -  (butelki po napojach, słoiki itp.  - zabraniamy gromadzenia stłuczonego szkła, oraz  szyb,
3. worek w kolorze  NIEBIESKIM – makulatura
4. opakowanie własne  np. torebka foliowa  –  zużyte baterie
5. plastikowy pojemnik   - (ŚMIETNIK) -  pozostałe zmieszane odpady komunalne nie podlegające segregacji .
6. ELEKTROŚMIECI – zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny , (zużyte radia, telewizory, itp.), sprzęt  powinien być w całości , można przekazać  do PSZOK  w Sitnie
7.   ODPADY  WIELKOGABARYTOWE  -  zużyte meble  itp.- można przekazać  do PSZOK  w Sitnie

ZAKAZ  WSYPYWANIA  POPIOŁU  DO  POJEMNIKÓW  NA  ODPADY  ZMIESZANE

Odpady ulegające biodegradacji -  np.: skoszona trawa , obierki z owoców i warzyw, itp. powinny  być składowane w przydomowym  kompostowniku.

Odpady w  podanych  datach  proszę wystawić przed  swoją  posesję   w odległości nie większej niż 5 mb od  krawędzi  drogi  przejazdu  śmieciarki..

Odpady odbiera i informacji udziela spółka  EKOMEGA  Zamość   tel.:  84 639 92 83 ,  605 141 771

Harmonogram odbioru odpadów na I i II kwartał 2018r.

DEKLARACJA

 

WORKI MUSZĄ BYŚ ZAWIĄZANE I NIEPORWANE!!!

 

1. Sposób naliczania opłaty

Od dnia 1 października 2016 r. obowiązują nowe stawki opłaty z gospodarowanie odpadami komunalnymi i dotyczą one zarówno nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych.

 

Nieruchomości zamieszkałe:

 
- 6,00 zł
. miesięcznie od jednego mieszkańca – jeżeli odpady są gromadzone i odbierane w sposób selektywny,
- 10,00 zł. miesięcznie od jednego mieszkańca – jeżeli odpady nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny.

Za 7-ą i kolejne osoby zamieszkujące daną nieruchomość opłata liczona będzie w wysokości 50 % określonej stawki.


Nieruchomości niezamieszkał
e

 1. Zbiórka selektywna:

- za pojemnik o pojemności 120l – 20,00 zł.,
- za pojemnik o pojemności 240l – 30,00 zł.,
- za pojemnik o pojemności 1100l – 150,00 zł.
- za pojemnik o pojemności 7000l – 400,00 zł.,
- za worek o pojemności 120l – 7,00 zł.

2. Zbiórka nieselektywna:

- za pojemnik o pojemności 120l – 40,00 zł.,
- za pojemnik o pojemności 240l – 60,00 zł.,
- za pojemnik o pojemności 1100l – 200,00 zł.,
- za pojemnik o pojemności 7000l – 500,00 zł.
- za worek o pojemności 120l – 20,00 zł.

W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi bądź zamieszkania na terenie nieruchomości pierwszego mieszkańca właściciel nieruchomości zobowiązany jest złożyć deklarację do Wójta Gminy Sitno w terminie 14 dni od dnia zaistnienia zmiany.

 

Opłatę należy uiszczać bez dodatkowego wezwania u inkasenta lub na rachunek bankowy Gminy Sitno w PBS w Zamościu O/Sitno Nr 09 9644 1046 2004 4600 4725 0001.

2. Terminy opłat

Miesięcznej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy dokonywać bez wezwania, w łącznej wysokości za trzy miesiące kalendarzowe w terminach:

  1. za I kwartał – do 15 marca danego roku,
  2. za II kwartał – do 15 maja danego roku,
  3. za III kwartał – do 15 września danego roku,
  4. za IV kwartał – do 15 listopada danego roku.


3. Zmiana danych w deklaracji

W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właściciel nieruchomości zobowiązany jest złożyć nową deklarację do Wójta Gminy w terminie 14 dni od dnia zaistnienia zmiany.

Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w zmienionej wysokości uiszcza się za miesiąc w którym nastąpiła zmiana.

Deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 czerwca 1997 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2012 r. poz. 1015)


 

I. Podmiot odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Sitno
Zmieszane odpady komunalne oraz odpady zebrane w sposób selektywny odbierane są przez firmę EKOMEGA Legieć Małek Sp. j. ul. Szklarniowa 1 C, 22-400 Zamość, informacja tel.:  605 141 771 ,   84 639 92 83

II. Miejsce zagospodarowania przez podmiot odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Sitno zmieszanych odpadów komunalnych oraz odpadów zielonych

1. Zmieszane odpady komunalne przekazywane są na Składowisko Odpadów w Kolonii Dębowiec prowadzone przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. ul. Krucza 10, 22-400 Zamość.
2. Odpady zielone gromadzone są na terenie nieruchomości w kompostowniach.

 

informacja tel.:  605 141 771 ,   84 639 92 83

 

 

Новые игры Alawar.

Centrum Kultury w Sitnie

fb

GOPS

Porady prawne

Money.pl - Kliknij po więcej
Porady prawne
Wspierane przez Money.pl

PRAWO