Drukuj
Игровые шаблоны DLE
Самая быстрая Диета

Gospodarka odpadami komunalnymi

 

JAK SEGREGOWAĆ ODPADY

 

 Odpady komunalne powinny być zbierane przez właścicieli posesji w sposób selektywny z podziałem na:

1. worek w kolorze  ŻÓŁTYM - tworzywa sztuczne  opakowaniowe , oraz metale. (plastikowe butelki  po napojach , chemii gospodarczej , itp. -  należy  zgniatać)
2. worek w kolorze  ZIELONYM - szkło opakowaniowe białe i kolorowe -  (butelki po napojach, słoiki itp.  - zabraniamy gromadzenia stłuczonego szkła, oraz  szyb,
3. worek w kolorze  NIEBIESKIM – makulatura
4. opakowanie własne  np. torebka foliowa  –  zużyte baterie
5. plastikowy pojemnik   - (ŚMIETNIK) -  pozostałe zmieszane odpady komunalne nie podlegające segregacji .
6. ELEKTROŚMIECI – zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny , (zużyte radia, telewizory, itp.), sprzęt  powinien być w całości , można przekazać  do PSZOK  w Sitnie
7.   ODPADY  WIELKOGABARYTOWE  -  zużyte meble  itp.- można przekazać  do PSZOK  w Sitnie

ZAKAZ  WSYPYWANIA  POPIOŁU  DO  POJEMNIKÓW  NA  ODPADY  ZMIESZANE

Odpady ulegające biodegradacji -  np.: skoszona trawa , obierki z owoców i warzyw, itp. powinny  być składowane w przydomowym  kompostowniku.

Odpady w  podanych  datach  proszę wystawić przed  swoją  posesję   w odległości nie większej niż 5 mb od  krawędzi  drogi  przejazdu  śmieciarki..

Odpady odbiera i informacji udziela spółka  EKOMEGA  Zamość   tel.:  84 639 92 83 ,  605 141 771

Harmonogram odbioru odpadów na III i IV kwartał 2017r.

DEKLARACJA

 

ODBIÓR POPIOŁU Z gm. SITNO za okres styczeń - kwiecień
w 2017r.


Miejscowość


I


II


III


IV

Jarosławiec „Osiedle”,
Jarosławiec „pgr”,
Jarosławiec Reforma, Stabrów, Wólka Horyszowska

 
04

 

25

 
15

 
08


29

 


19

Kornelówka, Kolonia Sitno, Janówka, Rozdoły, Stanisławka, Kolonia Horyszów Polski, Horyszów Polski, Sitno, Czołki

 

11

 
01

 

22

 
15


05


26

Jarosławiec, Kolonia Cześniki, Cześniki, Boży Dar, Jarosławiec Górny, Karp, Jarosławiec + Stabrów przy drodze S-74

 

03

24

 

14

 

07

28

 

18

Popiół pochodzący z palenisk domowych odbierany będzie tylko w workach spółki EKOMEGA (oznaczonych napisem „POPIÓŁ”) i nie może zawierać gruzu, szkła itp.

WORKI MUSZĄ BYŚ ZAWIĄZANE I NIEPORWANE!!!

 

1. Sposób naliczania opłaty

Od dnia 1 października 2016 r. obowiązują nowe stawki opłaty z gospodarowanie odpadami komunalnymi i dotyczą one zarówno nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych.

 

Nieruchomości zamieszkałe:

 
- 6,00 zł
. miesięcznie od jednego mieszkańca – jeżeli odpady są gromadzone i odbierane w sposób selektywny,
- 10,00 zł. miesięcznie od jednego mieszkańca – jeżeli odpady nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny.

Za 7-ą i kolejne osoby zamieszkujące daną nieruchomość opłata liczona będzie w wysokości 50 % określonej stawki.


Nieruchomości niezamieszkał
e

 1. Zbiórka selektywna:

- za pojemnik o pojemności 120l – 20,00 zł.,
- za pojemnik o pojemności 240l – 30,00 zł.,
- za pojemnik o pojemności 1100l – 150,00 zł.
- za pojemnik o pojemności 7000l – 400,00 zł.,
- za worek o pojemności 120l – 7,00 zł.

2. Zbiórka nieselektywna:

- za pojemnik o pojemności 120l – 40,00 zł.,
- za pojemnik o pojemności 240l – 60,00 zł.,
- za pojemnik o pojemności 1100l – 200,00 zł.,
- za pojemnik o pojemności 7000l – 500,00 zł.
- za worek o pojemności 120l – 20,00 zł.

W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi bądź zamieszkania na terenie nieruchomości pierwszego mieszkańca właściciel nieruchomości zobowiązany jest złożyć deklarację do Wójta Gminy Sitno w terminie 14 dni od dnia zaistnienia zmiany.

 

Opłatę należy uiszczać bez dodatkowego wezwania u inkasenta lub na rachunek bankowy Gminy Sitno w PBS w Zamościu O/Sitno Nr 09 9644 1046 2004 4600 4725 0001.

2. Terminy opłat

Miesięcznej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy dokonywać bez wezwania, w łącznej wysokości za trzy miesiące kalendarzowe w terminach:

  1. za I kwartał – do 15 marca danego roku,
  2. za II kwartał – do 15 maja danego roku,
  3. za III kwartał – do 15 września danego roku,
  4. za IV kwartał – do 15 listopada danego roku.


3. Zmiana danych w deklaracji

W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właściciel nieruchomości zobowiązany jest złożyć nową deklarację do Wójta Gminy w terminie 14 dni od dnia zaistnienia zmiany.

Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w zmienionej wysokości uiszcza się za miesiąc w którym nastąpiła zmiana.

Deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 czerwca 1997 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2012 r. poz. 1015)


 

I. Podmiot odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Sitno
Zmieszane odpady komunalne oraz odpady zebrane w sposób selektywny odbierane są przez firmę EKOMEGA Legieć Małek Sp. j. ul. Szklarniowa 1 C, 22-400 Zamość, informacja tel.:  605 141 771 ,   84 639 92 83

II. Miejsce zagospodarowania przez podmiot odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Sitno zmieszanych odpadów komunalnych oraz odpadów zielonych

1. Zmieszane odpady komunalne przekazywane są na Składowisko Odpadów w Kolonii Dębowiec prowadzone przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. ul. Krucza 10, 22-400 Zamość.
2. Odpady zielone gromadzone są na terenie nieruchomości w kompostowniach.

 

informacja tel.:  605 141 771 ,   84 639 92 83

 

 

Новые игры Alawar.

Centrum Kultury w Sitnie

fb

GOPS

Porady prawne

Money.pl - Kliknij po więcej
Porady prawne
Wspierane przez Money.pl

PRAWO