header2

Drukuj
Игровые шаблоны DLE
Самая быстрая Диета

POSIŁEK W SZKOLE I W DOMU


Polska


GMINA SITNO REALIZUJE PROGRAM POMOCY MIESZKAŃCOM W ZAKRESIE DOŻYWIANIA W RAMACH WIELOLETNIEGO RZĄDOWEGO PROGRAMU „POSIŁEK W SZKOLE I W DOMU” NA LATA 2019-2023.    

Dofinansowany ze środków budżetu państwa w ramach dotacji celowej oraz ze środków własnych gminy.

WARTOŚĆ DOFINANSOWANIA W 2023 roku:  190.000,00 zł
słownie złotych: sto dziewięćdziesiąt tysięcy 

CAŁKOWITA WARTOŚĆ ZADANIA W 2023 roku:  228.000,00 zł
słownie złotych: dwieście dwadzieścia osiem tysięcy

NAZWA ZADANIA

Wieloletni rządowy program „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 – edycja 2023 rok

KRÓTKI OPIS ZADANIA

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sitnie realizuje Program „Posiłek w szkole i w domu” w ramach, którego zapewnia pomoc zarówno osobom starszym, niepełnosprawnym, o niskich dochodach, jak i dzieciom, które wychowują się w rodzinach znajdujących się w trudnej sytuacji. Program przewiduje wsparcie finansowe gmin w udzieleniu pomocy w formie posiłku, świadczenia pieniężnego w postaci zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności oraz świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych. Istotnym elementem Programu jest zapewnienie dzieciom i młodzieży w wieku szkolnym zjedzenia gorącego posiłku.

GRUPA DOCELOWA:

  • Dzieci do czasu podjęcia nauki w szkole podstawowej,
  • Dzieci do czasu ukończenia szkoły ponadpodstawowej,
  • Osoby i rodziny znajdujące się w sytuacjach wymienionych w art. 7 ustawy o pomocy społecznej, w szczególności osobom starszym, chorym i niepełnosprawnym, których dochód nie przekracza 200% kryterium dochodowego, o którym mowa w art. 8 ustawy o pomocy społecznej, tj. dla osoby samotnie gospodarującej 1 552 zł, a w przypadku rodzin, kwoty 1 200 zł na osobę w rodzinie.

TERMIN REALIZACJI ZADANIA  OD 01.01.2023 DO 31.12.2023 r.

Новые игры Alawar.