Drukuj

"Ferie na wesoło"

on wtorek, 05, luty 2019 14:22.

51368784 1150167535155140 2321007585253130240 n

Drukuj

nabór do "Szkółki Muzycznej"

on wtorek, 05, luty 2019 13:23.

50787653 1146366385535255 7822402731951259648 n

Drukuj

V sesja Rady Gminy Sitno - 25 stycznia 2019 r.

on poniedziałek, 04, luty 2019 08:42.

Porządek obrad:

1. Otwarcie obrad sesji.
2. Stwierdzenie quorum.
3. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
4. Przyjęcie protokołów z poprzednich sesji.
5. Podjęcie uchwał:
- w sprawie udzielenia przez Gminę Sitno pomocy finansowej Miastu Zamość (25)
- w sprawie uchwalenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Sitno w 2019 r. (26)
- w sprawie poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa oraz określenia i wyznaczenie inkasentów oraz określenia wynagrodzenia za inkaso oraz określenia terminów płatności dla inkasentów (27)
- w sprawie zarządzenia poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego od osób fizycznych w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso oraz określenia terminów płatności dla inkasentów (28)
- w sprawie przeprowadzenia wyboru Sołtysów i Rad Sołeckich na terenie Gminy Sitno(29);
- w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie Sitno na lata 2019-2022 (30);
- w sprawie określenia wysokości oraz szczegółowych warunków i trybu przyznawania i zwrotu zasiłku celowego na ekonomiczne usamodzielnienie (31);
- w sprawie sposobu sprawienia pogrzebu (32);
- w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, oraz trybu ich pobierania (33)
6. Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Wójta Gminy.
7. Interpelacje i zapytania Radnych – odpowiedzi.
8. Zamknięcie obrad sesji.

Przewodniczący Rady Gminy
/-/Władysław Wydmański

Drukuj

OGŁOSZENIE OTWARTEGO KONKURSU OFERT

on piątek, 01, luty 2019 10:04.

OGŁOSZENIE OTWARTEGO KONKURSU OFERT
na realizację zadań gminy o charakterze pożytku publicznego w 2019 r.

Działając na podstawie art.13 w związku z art. 11 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450) oraz Uchwały Nr LV/310/2018 Rady Gminy Sitno z dnia 16 listopada 2018 r. w sprawie przyjęcia „Programu Współpracy Gminy Sitno z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na terenie Gminy Sitno na rok 2019”

Wójt Gminy Sitno

Ogłasza - otwarty konkurs ofert dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań publicznych z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2019 r. poprzez: przygotowanie i prowadzenie drużyn piłki nożnej - juniorów i seniorów w rozgrywkach międzyklubowych w piłce nożnej, upowszechnianie lekkoatletyki i gier zespołowych, przygotowanie zawodników do udziału w Powiatowym i Wojewódzkim święcie Sportu LZS, organizację imprez sportowo - rekreacyjnych oraz dostosowanie boiska do wymogów PZPN

Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację w/w zadań w budżecie Gminy Sitno w 2019 roku wynosi 120 000,00 zł. Termin realizacji: od dnia podpisania umowy do dnia 31 grudnia 2019 roku, a realizacja zadań powinna przebiegać zgodnie ze złożoną ofertą i zawartą umową na ich realizację.

Drukuj

Wykonanie badań gleb rolniczych

on piątek, 01, luty 2019 09:32.

badanie glebySzanowni Rolnicy!
Informuję, że zainteresowani rolnicy mogą składać wnioski do Urzędu Gminy Sitno na wykonanie badań gleb rolniczych. Zadanie będzie realizowane przez Okręgową Stację Chemiczno - Rolniczą w Lublinie.

Badanie próbki glebowej wykonywane będą w podstawowym zakresie analiz.
Wnioski dostępne są w Urzędzie Gminy Sitno w sekretariacie oraz na stronie internetowej urzędu http://www.sitno.bip.net.pl

Liczba prób jest ograniczona i wynosi 100 sztuk/rocznie w związku z tym decyduje kolejność zgłoszeń.
Zadanie dofinansowane jest ze środków budżetu gminy.

WNIOSEK na wykonanie badań gleb rolniczych

Новые игры Alawar.

Centrum Kultury w Sitnie

fb

GOPS

Porady prawne

Money.pl - Kliknij po więcej
Porady prawne
Wspierane przez Money.pl

PRAWO

 

raport1