Drukuj

PROGRAM REWITALIZACJI DLA GMINY SITNO

on wtorek, 11, lipiec 2017 16:17.

rewitalizacja

Informujemy, iż Gmina Sitno przystąpiła do opracowania „Programu Rewitalizacji Gminy Sitno na lata 2017 – 2023”, który określi główne kierunki działań w zakresie rewitalizacji najsłabiej rozwiniętych obszarów/ miejscowości na  tym terenie. Jego posiadanie jest również warunkiem bezpośrednim ubiegania się o dodatkowe środki finansowe na realizację zadań inwestycyjnych oraz dotyczących sfery społecznej, które zostały zarezerwowane na ten cel w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020. Opracowanie „Programu Rewitalizacji Gminy Sitno na lata 2017 – 2023” współfinansowane jest w 90% przez Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020, na podstawie umowy o udzielenie dotacji celowej zawartej pomiędzy Ministrem Rozwoju a Województwem Lubelskim z dnia 7 października 2015 roku.

W związku z powyższym zwracamy się z prośbą o wypełnienie ankiety zamieszczonej poniżej. Zawarte w niej pytania dotyczą aktualnej sytuacji w Gminie pod względem społecznym, gospodarczym, przestrzenno - funkcjonalnym, techniczno – infrastrukturalnym oraz środowiskowym. Szczegółowe rozpoznanie tych problemów umożliwi przygotowanie Programu Rewitalizacji Gminy Sitno na lata 2017-2023 w taki sposób, aby zaspokajał on oczekiwania społeczności lokalnej, a także realizował wyznaczone przez nią cele i kierunki działań inwestycyjnych. Prosimy o udzielenie odpowiedzi na każde pytanie, bowiem każde z nich jest istotne. Należy przy tym pamiętać, że rewitalizacja nie odnosi się tylko do budynków czy obszarów zabytkowych. Jest to proces nastawiony na rozwój kompleksowy, stąd niezwykle ważne są też problemy społeczne, gospodarcze, środowiskowe, przestrzenne oraz techniczne. Ankieta jest anonimowa i posłuży wyłącznie celom Programu Rewitalizacji Gminy Sitno na lata 2017-2023.

Informujemy, iż w miesiącu lipcu zorganizowane zostaną dwa spotkania konsultacyjne, na które już dziś zapraszamy mieszkańców. Szczegóły na temat tych spotkań podane zostaną w najbliższym czasie na stronie internetowej gminy.

ANKIETA DO POBRANIA

Drukuj

XXXVII sesja Rady Gminy Sitno 30.06.2017r. - FILM

on środa, 05, lipiec 2017 16:03.

Porządek obrad:

1. Otwarcie obrad sesji.
2. Stwierdzenie quorum i przyjęcie porządku obrad.
3. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
4. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
5. Podjęcie uchwał:
- w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy na rok 2017 (205);
- w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sitno na lata 2017 –2026 (206);
- w sprawie: oceny aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Sitno oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gminy Sitno;(207)
6. Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Wójta Gminy.
7. Interpelacje i zapytania Radnych – odpowiedzi.
8. Lustracja terenu gminy Sitno dotycząca potrzeb remontowych i inwestycyjnych.
9. Zamknięcie obrad sesji.

Drukuj

XXXI wystawa w Sitnie

on piątek, 30, czerwiec 2017 07:31.

Drukuj

INFORMACJE DOTYCZĄCE SEGREGACJI ODPADÓW

on poniedziałek, 26, czerwiec 2017 12:51.

smieci 1Odpady komunalne powinny być zbierane przez właścicieli posesji w sposób selektywny z podziałem na:

1. worek w kolorze  ŻÓŁTYM - tworzywa sztuczne  opakowaniowe , oraz metale. (plastikowe butelki  po napojach , chemii gospodarczej , itp. -  należy  zgniatać)
2. worek w kolorze  ZIELONYM - szkło opakowaniowe białe i kolorowe -  (butelki po napojach, słoiki itp.  - zabraniamy gromadzenia stłuczonego szkła, oraz  szyb,
3. worek w kolorze  NIEBIESKIM – makulatura
4. opakowanie własne  np. torebka foliowa  –  zużyte baterie
5. plastikowy pojemnik   - (ŚMIETNIK) -  pozostałe zmieszane odpady komunalne nie podlegające segregacji .
6. ELEKTROŚMIECI – zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny , (zużyte radia, telewizory, itp.), sprzęt  powinien być w całości , można przekazać  do PSZOK  w Sitnie
7.   ODPADY  WIELKOGABARYTOWE  -  zużyte meble  itp.- można przekazać  do PSZOK  w Sitnie

ZAKAZ  WSYPYWANIA  POPIOŁU  DO  POJEMNIKÓW  NA  ODPADY  ZMIESZANE

Odpady ulegające biodegradacji -  np.: skoszona trawa , obierki z owoców i warzyw, itp. powinny  być składowane w przydomowym  kompostowniku.

Odpady w  podanych  datach  proszę wystawić przed  swoją  posesję   w odległości nie większej niż 5 mb od  krawędzi  drogi  przejazdu  śmieciarki..

Odpady odbiera i informacji udziela spółka  EKOMEGA  Zamość   tel.:  84 639 92 83 ,  605 141 771

Harmonogram odbioru odpadów na III i IV kwartał 2017r.

Drukuj

XXXVI Sesja Rady Gminy Sitno 26.05.2017r.

on poniedziałek, 05, czerwiec 2017 07:52.

Porządek obrad:

1. Otwarcie obrad sesji.
2. Stwierdzenie quorum i przyjęcie porządku obrad.
3. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
4. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
5. Podjęcie uchwał:
- w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem Wójta Gminy Sitno z wykonania budżetu za 2016 r. ;
- w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Sitno z tytułu wykonania budżetu za 2016 rok;
- w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy na rok 2017;
- w sprawie skierowania do uzgodnienia z Ministrem Kultury i Dziedzictwa Narodowego projektu statutu Muzeum Pożarnictwa w Cześnikach;
- zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałaniu Narkomanii na 2017 rok;
- w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów;
- w sprawie uchwalenia „Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Sitno”;
- w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Gminy w Sitnie oraz ustalenia jej składu osobowego;
6. Raport z monitoringu realizacji Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Sitno według celów strategicznych.
7. Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Wójta Gminy.
8. Interpelacje i zapytania Radnych – odpowiedzi.
9. Zamknięcie obrad sesji.

Новые игры Alawar.

Centrum Kultury w Sitnie

fb

GOPS

Porady prawne

Money.pl - Kliknij po więcej
Porady prawne
Wspierane przez Money.pl

PRAWO