Drukuj

XXXVII sesja Rady Gminy Sitno 30.06.2017r. - FILM

on środa, 05, lipiec 2017 16:03.

Porządek obrad:

1. Otwarcie obrad sesji.
2. Stwierdzenie quorum i przyjęcie porządku obrad.
3. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
4. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
5. Podjęcie uchwał:
- w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy na rok 2017 (205);
- w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sitno na lata 2017 –2026 (206);
- w sprawie: oceny aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Sitno oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gminy Sitno;(207)
6. Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Wójta Gminy.
7. Interpelacje i zapytania Radnych – odpowiedzi.
8. Lustracja terenu gminy Sitno dotycząca potrzeb remontowych i inwestycyjnych.
9. Zamknięcie obrad sesji.

Drukuj

XXXI wystawa w Sitnie

on piątek, 30, czerwiec 2017 07:31.

Drukuj

INFORMACJE DOTYCZĄCE SEGREGACJI ODPADÓW

on poniedziałek, 26, czerwiec 2017 12:51.

smieci 1Odpady komunalne powinny być zbierane przez właścicieli posesji w sposób selektywny z podziałem na:

1. worek w kolorze  ŻÓŁTYM - tworzywa sztuczne  opakowaniowe , oraz metale. (plastikowe butelki  po napojach , chemii gospodarczej , itp. -  należy  zgniatać)
2. worek w kolorze  ZIELONYM - szkło opakowaniowe białe i kolorowe -  (butelki po napojach, słoiki itp.  - zabraniamy gromadzenia stłuczonego szkła, oraz  szyb,
3. worek w kolorze  NIEBIESKIM – makulatura
4. opakowanie własne  np. torebka foliowa  –  zużyte baterie
5. plastikowy pojemnik   - (ŚMIETNIK) -  pozostałe zmieszane odpady komunalne nie podlegające segregacji .
6. ELEKTROŚMIECI – zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny , (zużyte radia, telewizory, itp.), sprzęt  powinien być w całości , można przekazać  do PSZOK  w Sitnie
7.   ODPADY  WIELKOGABARYTOWE  -  zużyte meble  itp.- można przekazać  do PSZOK  w Sitnie

ZAKAZ  WSYPYWANIA  POPIOŁU  DO  POJEMNIKÓW  NA  ODPADY  ZMIESZANE

Odpady ulegające biodegradacji -  np.: skoszona trawa , obierki z owoców i warzyw, itp. powinny  być składowane w przydomowym  kompostowniku.

Odpady w  podanych  datach  proszę wystawić przed  swoją  posesję   w odległości nie większej niż 5 mb od  krawędzi  drogi  przejazdu  śmieciarki..

Odpady odbiera i informacji udziela spółka  EKOMEGA  Zamość   tel.:  84 639 92 83 ,  605 141 771

Harmonogram odbioru odpadów na III i IV kwartał 2017r.

Drukuj

XXXVI Sesja Rady Gminy Sitno 26.05.2017r.

on poniedziałek, 05, czerwiec 2017 07:52.

Porządek obrad:

1. Otwarcie obrad sesji.
2. Stwierdzenie quorum i przyjęcie porządku obrad.
3. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
4. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
5. Podjęcie uchwał:
- w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem Wójta Gminy Sitno z wykonania budżetu za 2016 r. ;
- w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Sitno z tytułu wykonania budżetu za 2016 rok;
- w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy na rok 2017;
- w sprawie skierowania do uzgodnienia z Ministrem Kultury i Dziedzictwa Narodowego projektu statutu Muzeum Pożarnictwa w Cześnikach;
- zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałaniu Narkomanii na 2017 rok;
- w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów;
- w sprawie uchwalenia „Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Sitno”;
- w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Gminy w Sitnie oraz ustalenia jej składu osobowego;
6. Raport z monitoringu realizacji Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Sitno według celów strategicznych.
7. Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Wójta Gminy.
8. Interpelacje i zapytania Radnych – odpowiedzi.
9. Zamknięcie obrad sesji.

Drukuj

Pocztówka z Ziemi Zamojskiej

on wtorek, 23, maj 2017 10:40.

konkurs fotoStowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Ziemia Zamojska” zaprasza do udziału w konkursie fotograficznym „Pocztówka z Ziemi Zamojskiej”. Celem konkursu jest ukazanie różnorodności i piękna krajobrazu, folkloru oraz architektury obszaru LGD „Ziemia Zamojska”.

Konkurs przeznaczony jest dla osób powyżej 18 roku życia, zameldowanych na obszarze gmin: Miączyn, Łabunie, Sitno, Komarów Osada, Nielisz, Skierbieszów, Grabowiec, Stary Zamość, Sułów.

Dla zwycięzców konkursu oraz jego uczestników przewidziane są nagrody rzeczowe.

Zgłoszenie udziału w konkursie następuje poprzez złożenie pracy konkursowej na płycie CD lub DVD wraz z wypełnionym formularzem zgłoszeniowym w Biurze Stowarzyszenia w terminie 01.06.2017 – 21.07.2017 r. od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 14.00. Rozstrzygnięcie konkursu i wręczenie nagród nastąpi w terminie do 04.08.20137r.

Szczegóły konkursu zawarte są w Regulaminie.

Regulamin

Formularz zgłoszeniowy

Новые игры Alawar.

Centrum Kultury w Sitnie

fb

GOPS

Porady prawne

Money.pl - Kliknij po więcej
Porady prawne
Wspierane przez Money.pl

PRAWO