Drukuj

XXVIII sesja Rady Gminy Sitno z dnia 01 marca 2021 r

on środa, 03, marzec 2021 11:55.

Porządek obrad:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad;

2. Powołanie komisji uchwał i wniosków;

3. Przyjęcie protokołów z obrad poprzednich sesji;

4. Wnioski i wypowiedzi mieszkańców;

5. Rozpatrzenie projektów uchwał oraz ich podjęcie:

- w sprawie przyjęcia sprawozdań z działalności stałych komisji Rady Gminy Sitno za rok 2020 (194);

- w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Gminy Sitno oraz planów pracy stałych Komisji Rady Gminy Sitno na 2021 rok (195);

- w sprawie udzielenia przez Gminę Sitno pomocy finansowej Miastu Zamość (196);

- w sprawie powołania Skarbnika Gminy Sitno (197);

- w sprawie planu ustalającego formy doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie nauczycieli pobieranych przez uczelnie oraz specjalności i form kształcenia nauczycieli objętych dofinansowaniem na 2021 r. (198);

- w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Sitno, terenu w obrębie geodezyjnym Sitno (199);

- w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia o wspólnym przygotowaniu i przeprowadzeniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zakup energii elektrycznej w ramach Grupy Zakupowej Energii Elektrycznej (200);

6. Sprawozdanie z realizacji Programu Współpracy Gminy Sitno z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na terenie Gminy Sitno za rok 2020.

7. Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym;

8. Interpelacje i zapytania radnych - odpowiedzi;

9. Zamknięcie obrad sesji.

Przewodniczący Rady Gminy
/-/ Władysław Wydmański

Drukuj

„Kocham swoją miejscowość- zachęć do odwiedzenia Sitna”.

on środa, 03, marzec 2021 10:03.

 Wójt Gminy Sitno

i Szkoła Podstawowa im. Marii Dąbrowskiej w Jarosławcu

zapraszają do wzięcia udziału w konkursie na spot reklamowy

pt. „Kocham swoją miejscowość - zachęć do odwiedzenia Sitna”.

 

Regulamin Konkursu

I Postanowienia ogólne:

 1. Niniejszy Regulamin określa warunki uczestnictwa w konkursie na spot reklamowy pt. „Kocham swoją miejscowość - zachęć do odwiedzenia Sitna” realizowany w ramach obchodów 600-lecia Sitna.
 2. Organizatorem konkursu jest Wójt Gminy Sitno i Szkoła Podstawowa im. Marii Dąbrowskiej w Jarosławcu.
 3. Regulamin Konkursu dostępny jest na stronie internetowej Urzędu Gminy Sitno oraz stronie internetowej Szkoły.

II Cele konkursu:

 1. Rozbudzanie zainteresowania historią, tradycjami i kulturą miejscowości Sitno.
 2. Promocja miejscowości.
 3. Rozwijanie kreatywności młodych uczestników konkursu oraz umiejętności wykorzystywania przez nich nowoczesnych technologii.
 4. Wdrażanie do korzystania z różnych źródeł informacji z poszanowaniem praw autorskich.

III Przedmiot i czas trwania konkursu:

 1. Przedmiotem konkursu jest krótki film, (spot reklamowy) ujęty w formie multimedialnej, trwający do 4 minut.
 2. Tematyka spotu powinna być związana z miejscowością: ukazywać Sitno i okolice np. przyrodę, ciekawe miejsca związane z historią, sylwetki interesujących ludzi. Powinna zachęcać do odwiedzenia tej pięknej miejscowości.
 3. Konkurs skierowany jest do uczniów klas IV-VIII ze wszystkich szkół gminy Sitno.
 4. Konkurs rozpoczyna się 1 marca 2021r.

IV Zasady konkursu:

 1. Pracę konkursową umieszczoną na płycie CD lub pendrive należy przesłać pocztą na adres: Jarosławiec 190, 22-424 Sitno lub dostarczyć osobiście do sekretariatu szkoły do dnia 15 czerwca 2021r.
 2. Do pracy należy dołączyć Kartę zgłoszenia do Konkursu (załącznik 1). Dane umieszczone na Karcie służą wyłącznie do kontaktu Organizatora z uczestnikiem Konkursu i nie będą udostępniane podmiotom trzecim.
 3. Filmy (spoty reklamowe) można wykonywać indywidualnie lub zespołowo.
 4. Praca konkursowa nie może naruszać praw osób trzecich, przepisów prawa oraz musi być zgodna z normami obyczajowymi. Nie może być kopią innych spotów prezentowanych w Internecie.

V Ocena i nagrody:

 1. Oceny prac konkursowych dokona powołane przez organizatora Jury, którego zadaniem będzie wybór laureatów konkursu. Decyzje Jury są ostateczne i nie przysługuje od nich odwołanie.
 2. Podczas oceny prac jury będzie kierowało się następującymi kryteriami:
  1. treść prezentowanego spotu, zgodność z tematem,
  2. wymiar artystyczny (pomysłowość i estetyka filmu),
  3. technika wykonania.
 3. Rozstrzygnięcie Konkursu nastąpi 15 czerwca 2021r, a wyniki będą umieszczone na stronie gminy Sitno oraz na stronie internetowej i Facebooku Szkoły.
 4. Jury przyzna nagrody i wyróżnienia uczniom ze szkół biorących udział w konkursie.
 5. Laureaci zostaną powiadomieni telefonicznie o wynikach Konkursu.

Postanowienia końcowe:

 1. Akceptując treść regulaminu i biorąc udział w konkursie uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych podanych Organizatorowi.
 2. Uczestnicy konkursu ponoszą wszelką odpowiedzialność za naruszenie praw osób trzecich w nadesłanych filmach/spotach, w szczególności wynikających
  z prawa autorskiego.
 3. Złożone prace przechodzą na własność organizatora Konkursu i nie podlegają zwrotowi. Organizator zastrzega sobie prawo publikowania filmów bez wypłacania honorariów autorskich. Autor filmu bezpłatnie przenosi wszystkie prawa związane z uczestnictwem w Konkursie na organizatora konkursu
  i wyraża zgodę użytku i wykorzystania spotu w innych publikacjach, w dowolnym czasie i ilości w działaniach promujących 600-lecie Sitna.
 4. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 84 611 20 28.

Komisja Konkursowa w składzie:

1.Magdalena Majer- MDK Zamość

2.Stanisław Fiutek – Telewizja kablowa

3. Kamila Szmidt – Centrum Kultury z Biblioteką w Sitnie

 

Opracowanie :

Alina Szewczuk

Anna Samulak

Tomasz Smoląg

ikona pdf Karta zgłoszenia

Drukuj

„Miejscowość Sitno na pocztówce”

on środa, 03, marzec 2021 09:56.

Drukuj

Informacja o sposobie doręczenia decyzji podatkowych na rok 2021 w Gminie Sitno

on piątek, 26, luty 2021 11:55.

wykrzyknikWójt Gminy w Sitnie informuje, że do osób, do których nie dotarli sołtysi - od 1 do 5 marca br. decyzje wymiarowe w sprawie podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego, łącznego zobowiązania pieniężnego na rok 2021 dostarczą pracownicy Urzędu Gminy Sitno.

Decyzje podatkowe będą doręczane za zwrotnym potwierdzeniem odbioru pod wskazane przez podatników adresy korespondencyjne.  Osoby odbierające decyzje proszone są o składanie czytelnych podpisów na potwierdzeniu odbioru.

Decyzje niedoręczone przez pracowników Urzędu Gminy osobiście, będą wysłane listami poleconymi za zwrotnym potwierdzeniem odbioru, za pośrednictwem Poczty Polskiej S.A., na adresy korespondencyjne wskazane przez podatników.

Przypominamy o terminach płatności podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego od osób fizycznych. Kolejne raty należy wnieść do:

 1.   I ratę – 15 marca;
 2.  II ratę – 17 maja;
 3. III ratę – 15 września;
 4. IV ratę – 15 listopada.

Jeżeli decyzja nie została doręczona co najmniej na 14 dni przed terminem płatności raty podatku, termin płatności podatku wynosi 14 dni od dnia doręczenia decyzji ustalającej wysokość zobowiązania.

Drukuj

Ostrzeżenie - silny wiatr i obfite opady śniegu

on piątek, 12, luty 2021 16:36.

12541125W związku z silnym wiatrem i obfitymi opadami śniegu, niektóre drogi powiatowe i gminne mogą być nieprzejezdne,  a odśnieżanie będzie możliwe dopiero po ustaniu silnego wiatru. Zalecamy pozostanie w domu. W uzasadnionych przypadkach (np. wezwanie karetki) prosimy o kontakt pod nr tel 507 - 097-761.

Новые игры Alawar.

Centrum Kultury w Sitnie

fb

GOPS

Porady prawne

Money.pl - Kliknij po więcej
Porady prawne
Wspierane przez Money.pl

PRAWO

 

raport2019