Drukuj
Игровые шаблоны DLE
Самая быстрая Диета

II sesja Rady Gminy Sitno - 29 listopada 2018r.

on 03 grudzień 2018.

Porządek obrad:

1. Otwarcie obrad sesji.
2. Stwierdzenie quorum.
3. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
4. Przyjęcie protokołów z poprzednich sesji.
5. Podjęcie uchwał:

- zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Sitno (3);
- w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Sitno (4);
- w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej oraz ustalenia jej składu osobowego (5;)
- w sprawie powołania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji oraz ustalenia jej składu osobowego (6);
- w sprawie powołania Komisji Budżetu, Infrastruktury i Rozwoju oraz ustalenia jej składu osobowego (7);
- w sprawie powołania Komisji Oświaty, Pomocy Społecznej, Ochrony Zdrowia i Sportu oraz ustalenia jej składu osobowego (8);
- w sprawie powołania Komisji Rolnictwa, Gospodarki Gruntami i Ochrony Środowiska oraz ustalenia jej składu osobowego (9);
- w sprawie ustalenia zasad, na których Radnym Rady Gminy Sitno przysługują diety i zwrot kosztów podróży służbowych (10);
- w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Sitno. (11);
- w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego „Pomoc Gminy Sitno – posiłek w szkole i w domu na lata 2019-2023” (12);
- w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej przez osoby objęte rządowym programem "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023 (13);
- zmieniająca uchwałę w sprawie zasad zwrotu wydatków z pomocy społecznej w formie pomocy rzeczowej, zasiłków okresowych i zasiłków celowych (14).
- w sprawie uchwalenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Sitno w 2019 r. (15)
6. Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Wójta Gminy.
7. Interpelacje i zapytania Radnych – odpowiedzi.
8. Zamknięcie obrad sesji.

Przewodniczący Rady Gminy
/-/Władysław Wydmański

Новые игры Alawar.

Centrum Kultury w Sitnie

fb

GOPS

Porady prawne

Money.pl - Kliknij po więcej
Porady prawne
Wspierane przez Money.pl

PRAWO