Drukuj
Игровые шаблоны DLE
Самая быстрая Диета

LI sesja Rady Gminy Sitno - 27 lipca 2018r.

on 21 sierpień 2018.

 

Porządek obrad:

1.Otwarcie obrad sesji.
2.Stwierdzenie quorum i przyjęcie porządku obrad.
3.Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
4.Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
5.Podjęcie uchwał:
- w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego
w publicznym przedszkolu i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Sitno (283);
- w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagoga, logopedy i doradcy zawodowego w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Sitno (284);
- zmieniająca uchwałę w sprawie ustanowienia stypendiów sportowych oraz nagród
i wyróżnień Gminy Sitno dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe (285);
- zmieniająca uchwałę w sprawie podziału Gminy Sitno na okręgi wyborcze, ich granice i numery oraz liczbę radnych wybieranych w każdym okręgu (286);
- w sprawie ustalenia zasad usytuowania na terenie gminy Sitno miejsc sprzedaży
i podawania napojów alkoholowych (287);
- w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie gminy Sitno (288);
- w sprawie wprowadzenia odstępstwa od zakazu spożywania napojów alkoholowych w miejscach publicznych na terenie gminy Sitno (289)
- w sprawie współpracy Gminy Sitno z Gminą Jankovice (Republika Czeska) (290);
- w sprawie współpracy Gminy Sitno z Gminą Rymice (Republika Czeska) (291)
6.Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Wójta Gminy.
7.Interpelacje i zapytania Radnych – odpowiedzi.
8.Zamknięcie obrad sesji.

Przewodniczący Rady Gminy
/-/Krzysztof Klikicki

Новые игры Alawar.

Centrum Kultury w Sitnie

fb

GOPS

Porady prawne

Money.pl - Kliknij po więcej
Porady prawne
Wspierane przez Money.pl

PRAWO