Drukuj
Игровые шаблоны DLE
Самая быстрая Диета

XLVIII sesja Rady Gminy Sitno - 27 kwiecień 2018r.

on 17 maj 2018.

Porządek obrad:    

1.      Otwarcie obrad sesji.
2.      Stwierdzenie quorum i przyjęcie porządku obrad.
3.      Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
4.      Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
5.      Podjęcie uchwał:


-        zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałaniu Narkomanii na 2018 rok (268)
-        zmieniająca uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Sitno (269)
-        w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Sitno (270);
-        w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy na 2018 r. (271)
-        zmieniająca uchwałę w sprawie „Lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży z terenu Gminy Sitno (272)
6.      Ocena zasobów pomocy społecznej.
7.      Sprawozdanie z realizacji Programu Współpracy Gminy Sitno z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na terenie Gminy Sitno za rok 2017.
8.      Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Wójta Gminy.
9.      Interpelacje i zapytania Radnych – odpowiedzi.
10.    Zamknięcie obrad sesji.


Przewodniczący Rady Gminy
/-/Krzysztof Klikicki

 

Новые игры Alawar.

Centrum Kultury w Sitnie

fb

GOPS

Porady prawne

Money.pl - Kliknij po więcej
Porady prawne
Wspierane przez Money.pl

PRAWO