header2

Drukuj
Игровые шаблоны DLE
Самая быстрая Диета

Deklaracja dostępności

on 18 wrzesień 2020.

Deklaracja dostępności serwisu sitno.gmina.pl

Urząd Gminy Sitno zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

Data publikacji strony internetowej: 20.09.2012 r.

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 31.03.2022r.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r.
o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

  • część plików nie jest dostępnych cyfrowo,
  • brak odpowiedniej struktury nagłówkowej artykułów,

Wyłączenia:

  • mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności,
  • część filmów zostało opublikowanych przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.

Oświadczenie sporządzono dnia: 31.03.2022 r. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Krzysztof Prokopowicz, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu (84)6113953. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Zapewnienie dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami

Informujemy, że na podstawie art. 14 ust.1 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz.U. z 2020 r. poz. 1062 ze zm.) Wójt Gminy Sitno z dniem 1 września 2020 roku powierzył Panu Krzysztofowi Prokopowiczowi pełnienie funkcji koordynatora do spraw dostępności w Urzędzie Gminy Sitno.

Do zadań Koordynatora należy w szczególności:

  1. 1. wsparcie osób ze szczególnymi potrzebami w dostępie do świadczonych usług,
  2. 2. przygotowanie i koordynacja wdrożenia Planu działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, zgodnie z minimalnymi wymaganiami służącymi zapewnieniu dostępności, określonymi w art. 6 ustawy,
  3. 3.  monitorowanie działalności Gminy wraz z jednostkami organizacyjnymi w zakresie zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami,
  4. 4.  przedstawianie Wójtowi Gminy Sitno bieżących informacji o podejmowanych działaniach z zakresu realizowanych zadań.

Koordynator do spraw dostępności – Krzysztof Prokopowicz

Dane kontaktowe;

Tel. 84 611 39 40 wew. 53

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu,, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich .

Dostępność architektoniczna

Urząd Gminy Sitno

Do budynku prowadzą 3 wejścia na parterze. Jedno i drugie wejście do Urzędu Gminy Sitno, trzecie wejście przeznaczone jest do obsługi interesantów przez GOPS Sitno. Dla osób na wózkach dostępny jest tylko korytarz i pomieszczenia na parterze (wykonano podjazdy dla osób z niepełnosprawnościami ruchowymi). Na parkingu Urzędu Gminy wyznaczone jest miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych. Część Urzędu Gminy usytuowana jest na pierwszym piętrze, ale podatki i opłaty lokalne, ewidencja ludności, Urząd Stanu Cywilnego oraz w części referat administracyjno-organizacyjny umiejscowione są na parterze budynku. Na parterze również w razie konieczności odbywa się bezpośrednia obsługa interesantów przez Wójta Gminy oraz obsługa z zakresu spraw co dzień obsługiwanych na piętrze budynku.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. Brak toalety dla niepełnosprawnych w budynku. W budynku brak jest windy i pętli indukcyjnej.

Aktualizacja dnia 31.03.2022 r.

Zarządzenie w sprawie wyznaczenia koordynatora do spraw dostępności.

Новые игры Alawar.