header2

Drukuj

OGŁOSZENIE

on piątek, 24, luty 2017 17:20.

ogloszenie otwartego konkursu

Drukuj

Wsparcie na podejmowanie lub rozwój działalności gospodarczej

on środa, 15, luty 2017 10:24.

Informacja dla przedstawicieli grup defaworyzowanych
z obszaru Lokalnej Grupy Działania „Ziemia Zamojska” o możliwości uzyskania wsparcia
na podejmowanie lub rozwój działalności gospodarczej

W wyniku przeprowadzonych konsultacji społecznych na obszarze 9 gmin członkowskich LGD Ziemia Zamojska oraz pogłębionych analiz z tych spotkań, wyłoniono i zdiagnozowano występowanie grup defaworyzowanych szczególnie istotnych z punktu widzenia realizacji LSR. Są to następujące grupy:
•    Osoby do 30 roku życia
•    Osoby powyżej 45 roku życia
•    Osoby długotrwale bezrobotne
•    Kobiety
•    Właściciele małych gospodarstw niespecjalistycznych do 5 h

W związku z powyższym informujemy, iż osoby z ww. grup mają możliwość uzyskania wsparcia na podejmowanie oraz rozwój działalności gospodarczej, za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania „Ziemia Zamojska”. Po bliższe informacje zapraszamy do Biura LGD Ziemia Zamojska, które mieści się pod adresem Kornelówka 41, 22-424 Sitno, tel. 84 307 22 07, na stronę internetową www.lgdziemiazamojska.pl oraz adres email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

Drukuj

XXXII Sesja Rady Gminy Sitno 27.01.2017r.

on czwartek, 09, luty 2017 09:55.

Porządek obrad:

1. Otwarcie obrad sesji.
2. Stwierdzenie quorum i przyjęcie porządku obrad.
3. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
4. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
5. Podjęcie uchwał:
- w sprawie uchwalenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Sitno w 2017 r.
- w sprawie udzielenia przez Gminę Sitno pomocy finansowej Miastu Zamość
- w sprawie: przyjęcia „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Sitno na lata 2016 - 2023”
- w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Sitno
6. Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Wójta Gminy.
7. Interpelacje i zapytania Radnych – odpowiedzi.
8. Zamknięcie obrad sesji.

Drukuj

OGŁOSZENIE

on środa, 25, styczeń 2017 09:01.

OGŁOSZENIE OTWARTEGO KONKURSU OFERT
na realizację  zadań gminy  o charakterze pożytku publicznego w 2017 r.

Działając na podstawie art.13 w związku z art. 11  ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817)  oraz Uchwały Nr XXVII/150/2016 Rady Gminy Sitno z dnia 28 października 2016 r. i Uchwały  Nr XXX/162/2016 Rady Gminy Sitno z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie przyjęcia „Programu Współpracy Gminy Sitno z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na terenie Gminy Sitno na rok 2017”

Wójt Gminy Sitno


Ogłasza - otwarty konkurs ofert dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań publicznych z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2017 r. poprzez:  przygotowanie i prowadzenie drużyn  piłki nożnej - juniorów i seniorów  w rozgrywkach międzyklubowych w piłce nożnej, upowszechnianie lekkoatletyki i gier zespołowych, przygotowanie zawodników do udziału w Powiatowym i Wojewódzkim  święcie Sportu LZS oraz organizację imprez sportowych Gminy Sitno w 2017 roku.
Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację w/w zadań  w budżecie Gminy Sitno  w 2017 roku   wynosi  120 000,00 zł.

Drukuj

Mammografia w Gminie

on piątek, 20, styczeń 2017 13:28.

mammografia1-page-001

Новые игры Alawar.