header2

Drukuj

XXXVI Sesja Rady Gminy Sitno 26.05.2017r.

on poniedziałek, 05, czerwiec 2017 07:52.

Porządek obrad:

1. Otwarcie obrad sesji.
2. Stwierdzenie quorum i przyjęcie porządku obrad.
3. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
4. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
5. Podjęcie uchwał:
- w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem Wójta Gminy Sitno z wykonania budżetu za 2016 r. ;
- w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Sitno z tytułu wykonania budżetu za 2016 rok;
- w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy na rok 2017;
- w sprawie skierowania do uzgodnienia z Ministrem Kultury i Dziedzictwa Narodowego projektu statutu Muzeum Pożarnictwa w Cześnikach;
- zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałaniu Narkomanii na 2017 rok;
- w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów;
- w sprawie uchwalenia „Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Sitno”;
- w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Gminy w Sitnie oraz ustalenia jej składu osobowego;
6. Raport z monitoringu realizacji Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Sitno według celów strategicznych.
7. Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Wójta Gminy.
8. Interpelacje i zapytania Radnych – odpowiedzi.
9. Zamknięcie obrad sesji.

Drukuj

Pocztówka z Ziemi Zamojskiej

on wtorek, 23, maj 2017 10:40.

konkurs fotoStowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Ziemia Zamojska” zaprasza do udziału w konkursie fotograficznym „Pocztówka z Ziemi Zamojskiej”. Celem konkursu jest ukazanie różnorodności i piękna krajobrazu, folkloru oraz architektury obszaru LGD „Ziemia Zamojska”.

Konkurs przeznaczony jest dla osób powyżej 18 roku życia, zameldowanych na obszarze gmin: Miączyn, Łabunie, Sitno, Komarów Osada, Nielisz, Skierbieszów, Grabowiec, Stary Zamość, Sułów.

Dla zwycięzców konkursu oraz jego uczestników przewidziane są nagrody rzeczowe.

Zgłoszenie udziału w konkursie następuje poprzez złożenie pracy konkursowej na płycie CD lub DVD wraz z wypełnionym formularzem zgłoszeniowym w Biurze Stowarzyszenia w terminie 01.06.2017 – 21.07.2017 r. od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 14.00. Rozstrzygnięcie konkursu i wręczenie nagród nastąpi w terminie do 04.08.20137r.

Szczegóły konkursu zawarte są w Regulaminie.

Regulamin

Formularz zgłoszeniowy

Drukuj

MŁODZI – NA PODBÓJ RYNKU PRACY!

on środa, 17, maj 2017 11:30.

fe ue

ZAPRASZAMY MŁODZIEŻ DO UDZIAŁU W PROJEKCIE „MŁODZI – NA PODBÓJ RYNKU PRACY!”

Projekt „Młodzi – na podbój rynku pracy!” współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Osi Priorytetowej I Osoby młode na rynku pracy Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 -2020, Działanie 1.2 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy – projekty konkursowe, Poddziałanie 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Projekt realizowany jest na terenie powiatu zamojskiego w okresie: od 01.05.2017r. do 28.02.2018r.

CEL PROJEKTU

Celem projektu jest wzmocnienie potencjału zawodowego 52 osób, w wieku 15-29 lat, pozostających bez pracy, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu oraz mieszkają na terenie powiatu zamojskiego poprzez udzielenie im wsparcia w uzyskaniu nowych kompetencji i kwalifikacji zawodowych, zdobyciu doświadczenia zawodowego i praktycznych umiejętności w zakresie wykonywania zawodu, co zwiększy ich atrakcyjność oraz szanse na rynku pracy.

UCZESTNICY PROJEKTU

Do udziału w projekcie zapraszamy młodzież NEET z terenu powiatu zamojskiego.

Za osobę z kategorii NEET uznaje się osobę w wieku 15-29 lat, która spełnia łącznie trzy warunki:

- nie pracuje (tj. jest bezrobotna lub bierna zawodowo)

- nie kształci się (tj. nie uczestniczy w kształceniu formalnym rozumianym jako kształcenie w formach szkolnych w trybie dziennym)

- nie szkoli się (tj. nie uczestniczy w pozaszkolnych zajęciach mających na celu uzyskanie, uzupełnienie lub doskonalenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych)

NASZA OFERTA DLA MŁODZIEŻY

- szkolenie sprzedażowe z obsługą komputera i kasy fiskalnej – 60 godzin

- szkolenie komputerowe z Europejskim Certyfikatem Umiejętności Komputerowych – 132 godziny

- szkolenie opiekun osoby starszej – 120 godzin

KORZYŚCI DLA UCZESTNIKA PROJEKTU

- indywidualne doradztwo zawodowe, coaching ścieżki zawodowej

- stypendia szkoleniowe za udział w kursach i szkoleniach

- płatne staże zawodowe powiązane z ukończonym szkoleniem

- wsparcie w uzyskaniu zatrudnienia w miejscu odbywania stażu

Dodatkowe informacje na temat projektu można uzyskać w biurze projektu w Zamościu przy ulicy Przemysłowej 4 (budynek geodezji), lokal nr. 2, tel. 575 583 388

Drukuj

XXXV Sesja Rady Gminy Sitno 28.04.2017r.

on niedziela, 07, maj 2017 10:54.

Porządek obrad:

1. Otwarcie obrad sesji.
2. Stwierdzenie quorum i przyjęcie porządku obrad.
3. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
4. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
5. Podjęcie uchwał:
- w sprawie ustalenia sieci prowadzonych przez gminę publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych (193);
- zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Sitno (194);
- w sprawie zamiaru przystąpienia do opracowania Programu Rewitalizacji Gminy Sitno na lata 2017-2026 (195);
6. Ocena zasobów pomocy społecznej.
7. Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Wójta Gminy.
8. Interpelacje i zapytania Radnych – odpowiedzi.
9. Zamknięcie obrad sesji.

Drukuj

Wycieczka

on niedziela, 07, maj 2017 10:52.

przemysl

Новые игры Alawar.