header2

Drukuj
Игровые шаблоны DLE
Самая быстрая Диета

Zapytanie ofertowe - termomodernizacja

on 30 październik 2015.

ZAPYTANIE OFERTOWE

na opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej zadania pn. „Termomodernizacja budynku urzędu gminy w Sitnie”,

1. Zamawiający

Gmina Sitno
Adres: Sitno 73, 22-424 Sitno
NIP: 9222942612
REGON: 950368575
tel. 846113940, fax. 846112308
E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

2. Tryb udzielenia zamówienia

 1. Postępowanie prowadzone będzie w trybie: zapytanie ofertowe dla zamówień o wartości nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000,00 euro.
 2. Postępowanie prowadzone jest z wyłączeniem ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164) zgodnie z art. 4 pkt. 8 ww. ustawy.
 3. Rodzaj zamówienia: usługa.

3. Przedmiot zamówienia

 1. Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej budynku Urzędu Gminy w Sitnie.
 2. Opracowanie musi spełniać wytyczne związane z aplikowaniem o środki w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020.

 4. Termin wykonania zamówienia

Wykonawca będzie pełnił swoje obowiązki od dnia podpisania umowy do dnia przekazania pełnej  wymaganej dokumentacji.

5. Informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami

W niniejszym postępowaniu Zamawiający dopuszcza porozumiewanie się drogą elektroniczną bądź za pomocą faksu. Dane do kontaktu zostały podane w rozdziale 1 „Zamawiający”.

6. Sposób przygotowania Oferty

 1. Oferent może złożyć tylko jedną ofertę.
 2. Treść oferty musi zawierać:
 • Nazwę zadania
 • Oferowany zakres opracowania.
 • Cenę netto oraz informacje czy do oferty należy doliczyć podatek VAT.
 • Termin realizacji po podpisaniu umowy.
 1. Oferta musi być napisana w języku polskim, na komputerze, maszynie do pisania lub ręcznie długopisem bądź niezmywalnym atramentem dużymi drukowanymi literami. Ofertę składa się, pod rygorem nieważności, w formie pisemnej.
 2. Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być parafowane przez określoną w punkcie poprzedzającym osobę (osoby) podpisujące ofertę i opatrzone datami ich dokonania.

7. Miejsce oraz termin składania

 1. Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego, nie później niż do dnia 09.11.2015 r. do godz. 15:00.
 2. Wszelkie oferty otrzymane po terminie, określonym w podpunkcie poprzedzającym, nie będą rozpatrywane.

8. Opis sposobu obliczenia ceny

    Kryterium najniższa cena oraz termin realizacji opracowania.

9. Udzielenie zamówienia

 1. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w niniejszym Zapytaniu Ofertowym i została oceniona, jako najkorzystniejsza w oparciu o kryteria oceny ofert.
 2. Zamawiający unieważni postępowanie w sytuacji, gdy wystąpią następujące przesłanki:
 1. nie złożono żadnej oferty;
 2. cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba, że Zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty;
 3. wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie ważnej umowy w sprawie zamówienia.
 1. O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi na stronie internetowej zamawiającego www.sitno.gmina.pl
 2. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia, Zamawiający może, bez dodatkowego wzywania Wykonawcy do zawarcia umowy, wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny, chyba, że zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania.
 3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zakończenia postępowania przed terminem lub nieprzystąpienia do podpisania umowy, bez podania przyczyn, bez jakichkolwiek negatywnych konsekwencji względem Zamawiającego z tego tytułu. Od decyzji Zamawiającego nie przysługuje odwołanie.

10. Istotne postanowienia, które zostaną wprowadzone do umowy

 1. Za wykonanie przedmiotu umowy Wykonawca otrzyma wynagrodzenie ryczałtowe.
 2. Cena usługi nie będzie podlegała waloryzacji i będzie niezmienna przez cały okres realizacji zamówienia.
 3. Wynagrodzenie będzie przekazaniu dokumentacji oraz prawidłowo wystawionej faktury.

Zapytanie ofertowe w pdf

 Zatwierdzam
Wójt Gminy Sitno
Marian Tadeusz Bernat

Новые игры Alawar.