header2

Drukuj
Игровые шаблоны DLE
Самая быстрая Диета

XXXIV Sesja Rady Gminy Sitno 31.03.2017r.

on 05 kwiecień 2017.

Porządek obrad:

1. Otwarcie obrad sesji.
2. Stwierdzenie quorum i przyjęcie porządku obrad.
3. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
4. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
5. Podjęcie uchwał:


- zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru Zastępcy Przewodniczącego Rady Gminy Sitno;
- zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia zasad, na których Radnym Rady Gminy w Sitnie przysługują diety i zwrot kosztów podróży służbowych;
- w sprawie utworzenia Zespołu Szkół w Sitnie;
- w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego;
- w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu gminy Sitno dla gminy Komarów-Osada w celu partycypowania w kosztach działania Warsztatu Terapii Zajęciowej w Komarowie-Osadzie z siedzibą w Wolicy Brzozowej, gdzie uczęszczają osoby niepełnosprawne będące mieszkańcami gminy Sitno;
- w sprawie udzielenia Powiatowi Zamojskiemu pomocy finansowej;
- zmieniająca uchwałę w sprawie określenia: kryteriów branych pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych, liczby punktów za każde z kryteriów, dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełniania kryteriów;
- w sprawie: uchwalenia „Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Sitno na lata 2017 – 2019”;
- w sprawie określenia kryteriów przyjęcia kandydatów do klasy pierwszej, zamieszkałych poza obwodem publicznych szkół podstawowych, liczby punktów za każde kryterium, dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełniania kryteriów;
- w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Gminy w Sitnie oraz ustalenia jej składu osobowego;

6. Sprawozdanie z Działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sitnie z Realizacji Gminnego Programu Wspierania Rodziny za Rok 2016 oraz Wykaz Potrzeb w Zakresie Pomocy Społecznej.
7. Sprawozdanie z realizacji Programu Współpracy Gminy Sitno z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na terenie Gminy Sitno za rok 2016.
8. Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Wójta Gminy.
9. Interpelacje i zapytania Radnych – odpowiedzi.
10. Zamknięcie obrad sesji.

 

Новые игры Alawar.