header2

Drukuj
Игровые шаблоны DLE
Самая быстрая Диета

OGŁOSZENIE

on 25 styczeń 2017.

OGŁOSZENIE OTWARTEGO KONKURSU OFERT
na realizację  zadań gminy  o charakterze pożytku publicznego w 2017 r.

Działając na podstawie art.13 w związku z art. 11  ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817)  oraz Uchwały Nr XXVII/150/2016 Rady Gminy Sitno z dnia 28 października 2016 r. i Uchwały  Nr XXX/162/2016 Rady Gminy Sitno z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie przyjęcia „Programu Współpracy Gminy Sitno z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na terenie Gminy Sitno na rok 2017”

Wójt Gminy Sitno


Ogłasza - otwarty konkurs ofert dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań publicznych z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2017 r. poprzez:  przygotowanie i prowadzenie drużyn  piłki nożnej - juniorów i seniorów  w rozgrywkach międzyklubowych w piłce nożnej, upowszechnianie lekkoatletyki i gier zespołowych, przygotowanie zawodników do udziału w Powiatowym i Wojewódzkim  święcie Sportu LZS oraz organizację imprez sportowych Gminy Sitno w 2017 roku.
Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację w/w zadań  w budżecie Gminy Sitno  w 2017 roku   wynosi  120 000,00 zł.

 

Termin realizacji: od dnia podpisania umowy do dnia 31 grudnia 2017 roku, a realizacja zadań powinna przebiegać zgodnie ze złożoną ofertą i zawartą umową na ich realizację.
Oferty mogą składać organizacje pozarządowe, kościelne i wyznaniowe, osoby prawne i jednostki organizacyjne - prowadzące działalność pożytku publicznego w zakresie wyżej wymienionych zadań na terenie gminy oraz gminne jednostki organizacyjne posiadające aktualny statut. Oferta musi spełniać wymagania określone w art. 14 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817). Ofertę należy złożyć zgodnie  z wzorem określonym w załączniku do rozporządzenia Ministra  Pracy i Polityki Społecznej z dnia  17 sierpnia 2016 r.- (Dz. U. z 2016 r., poz. 1300) -  w sprawie wzoru oferty i  ramowego wzoru umowy  dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania. Warunkiem rozpatrzenia ofert o dotację  jest:
- szczegółowy zakres rzeczowy zadań publicznych proponowanych do realizacji,
- terminy i miejsca realizowanych  zadań publicznych,
- zamieszczenie w formularzu wymaganych informacji,
- dołączenie aktualnego odpisu potwierdzającego wpis do właściwej ewidencji lub rejestru dotyczących statusu prawnego uprawnionego podmiotu i prowadzonej przez niego działalności,
-  przedstawienie  sprawozdania finansowego i merytorycznego z działalności podmiotu za ubiegły rok, a w przypadku dotychczasowej krótszej działalności, za miniony okres,
- aktualny statut, protokół z ostatniego zebrania sprawozdawczo-wyborczego,
- oświadczenie, że wszystkie podane w ofercie informacje są zgodne z aktualnym stanem prawnym i faktycznym.
Oferty należy składać  w sekretariacie Urzędu Gminy w Sitnie  pok. nr 9, Sitno 73 w kopertach zaklejonych z dopiskiem Konkurs Ofert „Kultura Fizyczna i Sport” do dnia  20.02. 2017 roku  do godz.12°°.

   Przy rozpatrywaniu ofert dotyczących realizacji zadania zostaną wzięte pod uwagę :
-  ocena zgłoszonych możliwości zrealizowania zadania przez podmiot składający ofertę,
-  ocena przedstawionej w ofercie kalkulacji kosztów zadania  w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania,
-  zadeklarowana przez podmiot składający ofertę  jakość działania i kwalifikacje osób, przy udziale, których ma być realizowane zadanie, w tym praca społeczna członków,
-  wysokość dotacji która jest przeznaczona na realizację zadania,
-  analiza i ocena realizacji zadań zleconych podmiotowi w okresie poprzednim, biorąc pod uwagę rzetelność oraz sposób rozliczenia otrzymanych na ten cel środków,
-  zadeklarowany udział środków finansowych własnych lub pozyskanych z innych źródeł.

Otwarty konkurs ofert zostanie przeprowadzony w dniu 20.02.2017 r. o godz. 12.15 w siedzibie Urzędu Gminy Sitno – pok. nr 10.  Konkurs ma charakter jawny.

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi  w terminie do 23.02.2017 roku, a wyniki konkursu dotyczącego realizacji zadań gminy  o charakterze pożytku publicznego zostaną  natychmiast podane do publicznej wiadomości.
Wysokość środków finansowych – dotacji na realizację zadań  publicznych z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu  w latach poprzednich wynosiła:
 w 2016 roku  110 000,00 zł. - zadania  zrealizował Gminny Klub Sportowy „POTOK” Sitno,  wybrany  w otwartym konkursie ofert, natomiast w 2015 roku  dotacja wynosiła 100 000,00. zł.  i zadania  realizował  Gminny Klub Sportowy „POTOK” Sitno,  wybrany w otwartym konkursie ofert.

Новые игры Alawar.