Drukuj
Игровые шаблоны DLE
Самая быстрая Диета

Informatyzacja

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013

 

Gmina Łabunie jako lider Konsorcjum 8 gmin informuje, że w dniu 21 czerwca 2011 r. zawarta została umowa pomiędzy Gminą Łabunie jako liderem reprezentującym Gminy: Komarów-Osada, Krasnobród, Radecznica, Sitno, Szczebrzeszyn, Stary Zamość, Zwierzyniec a Wykonawcą projektu Firmą WASKO SA wyłonionym w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego.
Przedmiotem umowy jest:
  • Rozbudowa i ujednolicenie platformy sprzętowej,
  • Budowa infrastruktury publicznego dostępu do Internetu (Infomaty, Hot-spoty)
  • Modernizacja sieci komputerowej,
  • Wdrożenie oprogramowania systemowego-modernizacja i ujednolicenie platformy oprogramowania komputerowego,
  • Wdrożenie oprogramowania umożliwiającego realizację e-Urzędu.

Całkowita wartość zamówienia po przetargu stanowi kwotę
3.076.506,25 PLN
Wartość dofinansowania stanowi kwotę
2.615.030,31 PLN
Koszty przypadające na uczestnika projektu wynoszą:
Gmina Komarów Osada – 498.285,30 PLN
Gmina Krasnobród –  336.036,00 PLN 
Gmina Łabunie –  464.293,75 PLN 
Gmina Radecznica –  445.967,25 PLN 
Gmina Sitno –    319.215,75 PLN  
Gmina Szczebrzeszyn –  448.150,50 PLN
Gmina Stary Zamość –   310.993,20 PLN
Gmina Zwierzyniec – 253.564,50 PLN
 
Każdy z uczestników zabezpiecza środki na wkład własny, w wysokości co najmniej 15% kosztów przypadających na danego uczestnika.
Minimalne wartości zabezpieczenia środków własnych przypadające na poszczególnych uczestników:
Gmina Komarów Osada – 74.742,80 PLN
Gmina Krasnobród –  50.405,40 PLN
Gmina Łabunie –  69.644,06 PLN
Gmina Radecznica –  66.895,09 PLN
Gmina Sitno –    47.882,36 PLN
Gmina Szczebrzeszyn –  67.222,58 PLN
Gmina Stary Zamość –   46.648,98 PLN
Gmina Zwierzyniec – 38.034,68 PLN
Planowany termin zakończenia realizacji zadania - 30 listopada 2011 r.
 
Новые игры Alawar.

Centrum Kultury w Sitnie

fb

GOPS

Porady prawne

Money.pl - Kliknij po więcej
Porady prawne
Wspierane przez Money.pl

PRAWO