header2

Drukuj

Konkurs

on środa, 04, luty 2015 10:53.

Dzień dobry,

Stowarzyszenie Równych Szans BONA FIDES ogłasza trzecią rundę konkursu na inicjatywy oddolne promujące partnerstwo pomiędzy jednostkami pozarządowymi a jednostkami samorządu terytorialnego z terenu powiatu zamojskiego w ramach projektu „Wspólnie na  Zamojszczyźnie”. Trzecia runda konkursu dotyczy inicjatyw, które będą realizowane w okresie od 01.03.2015 r. do 31.03.2015 r.

Konkurs adresowany jest do jednostek samorządu terytorialnego i organizacji pozarządowych, które są uczestnikami projektu „Wspólnie na Zamojszczyźnie” tzn. z terenu gmin: Łabunie, Krasnobród, Komarów-Osada, Zamość, Sitno, Skierbieszów i Szczebrzeszyn oraz powiatu zamojskiego zakwalifikowanych do udziału w projekcie.

Celem realizacji inicjatyw jest stworzenie realnych możliwości uczenia się współpracy międzysektorowej. Inicjatywy będą mogły dotyczyć organizacji wydarzeń o charakterze integrującym i edukującym o zasięgu gminnym i powiatowym. Wydarzenia związane z kulturą, edukacją, szkolnictwem, rozwojem lokalnych wspólnot, upowszechnianiem kultury fizycznej i  sportu, ekologii, bezpieczeństwa publicznego i inne ukierunkowane na współpracę.

Maksymalna kwota wsparcia pojedynczej inicjatywy wynosi 10 000 zł.

Dokumenty aplikacyjne (formularz zgłoszeniowy inicjatywy i szczegółowy kosztorys inicjatywy) należy składać osobiście, kurierem lub pocztą do dnia 16.02.2015  r. do godz. 15.00 na adres:

Biuro projektu „Wspólnie na Zamojszczyźnie”
Stowarzyszenie Równych Szans „Bona Fides”
ul. Niecała 4/5a
20-080 Lublin

Prosimy o umieszczenie na kopercie z dopisku: Konkurs na dofinansowanie inicjatyw w ramach projektu „Wspólnie na Zamojszczyźnie”
--
Karolina Pietrzak
"Wspólnie na Zamojszczyźnie"

Regulamin

Zał - 1 Formularz zgłoszeniowy

Zał - 1 Formularz zgłoszeniowy

Zał - 2 Szczegółowy kosztorys

Zał - 3 Karta oceny

Zał - 4 Wzór umowy

Drukuj

Ogłoszenie o konkursie "Świetlica – Dzieci – Praca”

on poniedziałek, 26, styczeń 2015 08:33.

 OGŁOSZENIE

o konkursie ofert podmiotów uprawnionych na dofinansowanie zadań w Programie „Świetlica – Dzieci – Praca” na rzecz wsparcia dziecka i rodziny w gminie, w latach 2011 -2015
Na podstawie art. 23 ust. 1 pkt. 7a ustawy z 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2013 r. poz. 182 z późn. zm.) Minister Pracy i Polityki Społecznej ogłasza konkurs na dofinansowanie w roku 2015 zadań przyjętych w Programie oraz zaprasza podmioty uprawnione do składania ofert.
Na dofinansowanie zadań w roku bieżącym zabezpieczone zostały środki finansowe w wysokości 800 000 złotych, przy jednostkowych dotacjach w wysokości 40 000 złotych każda.

 Pełna treść ogłoszenia dostępna tutaj

Drukuj

Konkurs na najlepsze projekty

on poniedziałek, 26, styczeń 2015 08:19.

 OGŁOSZENIE

Konkurs na najlepsze projekty
dofinansowywane ze środków Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020 – edycja 2015
Minister Pracy i Polityki Społecznej zaprasza:

  • organizacje pozarządowe, o których mowa w art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536, z późn. zm.), zwana dalej UDPP;
  • podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 pkt. 1-4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie; 

do udziału w otwartym konkursie ofert na najlepsze projekty dofinansowywane w 2015 r. ze środków Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020. Pełna treść ogłoszenia dostępna tutaj

 

Drukuj

Zaproszenie

on czwartek, 22, styczeń 2015 14:46.

Temat Szkolenia: Opracowanie Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych

 

W związku z udziałem gminy Sitno w projekcie "Wspólnie na Zamojszczyźnie" realizowanym przez Stowarzyszenie Równych Szans "Bona Fides" w partnerstwie z Powiatem Zamojskim, Wójt Gminy Sitno Marian Bernat zaprasza na spotkania, które odbędą się w dniach: 27.01.2015r. - 28.01.2015r. od godz. 8.00 do godz. 15.00 (2 dni) w Centrum Kultury w Sitnie (Sitno 72, 22-424 Sitno). Szkolenia o charaketrze doradczym poprowadzi Pani Agnieszka Ścigaj. Osoby zainteresowane udziałem w spotkaniach, prosimy o potwierdzenie uczestnictwa do 26.01.2015r. (tel. 84 611 39 67)

Ramowy program szkolenia do pobrania TUTAJ

Drukuj

Projekty Uchwał

on wtorek, 20, styczeń 2015 08:20.

Wójt Gminy Sitno w załączniku przedkłada dwa „projekty” pt.: „Standardy Realizacji Usług Publicznych z wykorzystaniem form finansowych w Gminie Sitno” oraz „Zasady i tryb przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Sitno” 
Wobec powyższego proszę o składanie w terminie do 28 stycznia br. pisemnych opinii uwag do projektów akt będących przedmiotem konsultacji.


Standardy Realizacji Usług Publicznych z wykorzystaniem form finansowych w Gminie Sitno

Zasady i tryb przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Sitno

Drukuj

Spotkania grupy roboczej

on piątek, 09, styczeń 2015 09:40.

W związku z udziałem gminy Sitno w projekcie "Wspólnie na
 Zamojszczyźnie" realizowanym przez Stowarzyszenie Równych Szans "Bona Fides" w partnerstwie z Powiatem Zamojskim zapraszamy na spotkania w Centrum Kultury w Sitnie (Sitno 72, 22-424 Sitno)
 
a) w dniu 13.01.2015r., godz. 12,00 - Spotkanie będzie poświęcone
omówieniu podstawowych zagadnień wprowadzających do III płaszczyzny
Modelu Współpracy oraz elementów wspierających inicjatywy obywatelskie
i organizacji pozarządowych. Ponadto doradztwo animatora współpracy w
zakresie Standardów Współpracy Finansowej.
b) w dniu 20.01.2015r., godz. 13,00 - Kontynuacja zagadnień
wprowadzających do tematyki III płaszczyzny Modelu Współpracy.
Szczegółowe omówienie Obszaru 1 - System wspierania inicjatyw
obywatelskich i organizacji pozarządowych

Drukuj

Wspólnie na Zamojszczyźnie - Spotkania

on wtorek, 02, grudzień 2014 11:28.

W związku z udziałem gminy Sitno w projekcie "Wspólnie na
Zamojszczyźnie" realizowanym przez Stowarzyszenie Równych Szans "Bona Fides" w partnerstwie z Powiatem Zamojskim zapraszamy na spotkania w dniach: 2.12.2014 r. o godz. 14:00 oraz 16.12.2014 r. o godz. 14:00 w Centrum Kultury w Sitnie (Sitno 72, 22-424 Sitno). Spotkania o charakterze doradczym poprowadzi animator współpracy. Doradztwo dotyczyć będzie Programu Konsultacji Społecznych oraz standardów współpracy
finansowej. Prosimy o obecność grupę roboczą.

Drukuj

Spotkanie grupy roboczej

on czwartek, 30, październik 2014 13:23.

Witam
05.11.2014 r. o godz. 9.00 w Centrum Kultury w Sitnie odbędzie się spotkanie grupy roboczej (Wspólnie na Zamojszczyźnie) dotyczące Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Sitno . 

Obecność grupy roboczej obowiązkowa.

Drukuj

Spotkanie grupy roboczej

on czwartek, 09, październik 2014 10:51.

Witam

W dniu 16 października 2014 r. w Centrum Kultury w Sitnie o godzinie 10.00 odbędzie się spotkanie grupy roboczej utworzonej w ramach realizacji projektu "Wspólnie na Zamojszczyźnie". Spotkanie będzie dotyczyć Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych.

Новые игры Alawar.