header2

Drukuj
Игровые шаблоны DLE
Самая быстрая Диета

Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w 2020 r.

on 11 luty 2020.

OGŁOSZENIE OTWARTEGO KONKURSU OFERT

na realizację zadań gminy o charakterze pożytku publicznego w 2020 r.

Działając na podstawie art. 11 i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.  o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688) oraz Uchwały nr XIII/73/2019 Rady Gminy Sitno z dnia 27 września 2019 r. w sprawie przyjęcia „Programu Współpracy Gminy Sitno z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na terenie Gminy Sitno na rok 2020” (Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego z 2019 r. poz. 5533) zmieniona Uchwałą Nr XVI/99/2019 Rady Gminy Sitno z dnia 13 grudnia 2019 r. (Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego z 2019 r. poz. 7581) 

Wójt Gminy Sitno

ogłasza

otwarty konkurs ofert dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań publicznych z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2020 r. poprzez: przygotowanie i prowadzenie drużyn piłki nożnej - juniorów i seniorów  w rozgrywkach międzyklubowych w piłce nożnej, upowszechnianie lekkoatletyki i gier zespołowych, przygotowanie zawodników do udziału w Powiatowym i Wojewódzkim  święcie Sportu LZS, organizację imprez sportowo - rekreacyjnych oraz dostosowanie boiska do wymogów PZPN.

Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację w/w zadań w budżecie Gminy Sitno w 2020 roku wynosi 130 000,00 zł.

Termin realizacji: od dnia podpisania umowy do dnia 31 grudnia 2020 roku, a realizacja zadań powinna przebiegać zgodnie ze złożoną ofertą i zawartą umową na ich realizację.

Pełna treść konkursu
Zarządzenie w sprawie powołania składu komisji

Новые игры Alawar.