Drukuj

Gospodarkami odpadami po nowemu

on poniedziałek, 28, grudzień 2020 11:54.

naklejki na pojemniki kosze smietniki do segragacji smieci 40214 okragle 1Wójt Gminy Sitno informuje, że w dniu 14 grudnia 2020 Rada Gminy w Sitnie podjęła uchwałę nr XXV/181/2020 w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty i ustalenia stawek opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz uchwałę nr XXV/182/2020  w sprawie zwolnień z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym.

Zgodnie z wyżej przywołanymi uchwałami od 1 stycznia 2021 r. miesięczne stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi będą wyglądały w następujący sposób:

  • Jeżeli właściciel nieruchomości zbiera odpady komunalne w sposób selektywny, w zależności od liczby osób zamieszkujących nieruchomość

Ilość osób zamieszkujących nieruchomość

Miesięczna stawka opłaty od osoby

Opłata z ulgą za kompostownik

od 1 do 6

15,50 zł

12,50 zł

od 7 osoby i kolejnej

13,50 zł

10,50 zł

  • Jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny w zależności od liczby osób zamieszkujących nieruchomość

Ilość osób zamieszkujących nieruchomość

Miesięczna stawka opłaty od osoby

Opłata z ulgą za kompostownik

od 1 do 6

31,00 zł

28,00 zł

od 7 osoby i kolejnej

27,00 zł

24,00 zł

Jak można zauważyć w powyższych tabelkach, jeśli mieszkańcy domów jednorodzinnych posiadają własny kompostownik kompostują w nim bioodpady, przysługuje im zwolnienie z części opłaty za gospodarowanie odpadami w wysokości 3 zł od osoby w danej nieruchomości (by je uzyskać, należy złożyć nową deklarację)

Ponadto miesięczne stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, zbieranymi selektywnie ustalone zostały także od właścicieli nieruchomości niezamieszkałej, na której powstają odpady komunalne, a więc za:

1.) poszczególne pojemniki ustalono następujące kwoty:

- o pojemności 120 l – w wysokości 6,30 zł,
- o pojemności 240 l – w wysokości 12,60 zł,
- o pojemności 1100 l – w wysokości 58,00 zł,
- o pojemności 7000 l – w wysokości 350,00 zł.

2.) za worek przeznaczony do zbierania odpadów komunalnych o pojemności 120 l ustalono stawkę w wysokości 17,00 zł.

W przypadku braku segregacji opłata za pojemnik lub worek wzrośnie dwukrotnie od właścicieli nieruchomości niezamieszkałej.

Zmiana opłaty podyktowana jest znacznym wzrostem kosztów utrzymania systemu – przede wszystkim kosztów odbioru i zagospodarowania odpadów. Inne istotne powody to wzrost ilości produkowanych odpadów, zwiększenie zakresu usług skierowanych do mieszkańców i wprowadzenie kolejnych zmian przepisów prawa krajowego, do których realizacji zobligowane są wszystkie gminy. Na gminach ciąży obowiązek zorganizowania systemu odbioru i zagospodarowania odpadów, który ma się samofinansować z opłat pochodzących od mieszkańców. Z tych opłat pokrywane są koszty związane z odbiorem, transportem, zagospodarowaniem odpadów odebranych od mieszkańców i zebranych w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, koszty administracyjne systemu

Mając na uwadze zasady współżycia społecznego prosimy Mieszkańców o zgłaszanie się do tutejszego Urzędu Gminy w Sitnie w celu złożenia rzetelnej deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami. Deklaracje można złożyć w Urzędzie lub wysłać pocztą.

Jednocześnie informujemy, że w przypadku uzasadnionych wątpliwości, co do prawidłowości danych zawartych w deklaracji Urząd wezwie do udzielenia wyjaśnień w powyższym zakresie oraz  do złożenia nowej deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wykazującej stan faktyczny zgodny z rzeczywistością. Niewypełnienie tego obowiązku prowadzi do wydania decyzji administracyjnej określającej wysokość zaległości i odsetek.

Do właścicieli nieruchomości zostaną wysłane zawiadomienia o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi  wyliczone na podstawie danych wskazanych w  złożonych deklaracjach oraz nowej stawce opłaty.

Właściciele  nieruchomości uiszczają opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości podanej w zawiadomieniu.

DEKLARACJA DO POBRANIA

Drukuj

Życzenia Bożonarodzeniowe

on środa, 23, grudzień 2020 13:21.

zyczenia strona gminy

Drukuj

XXV sesja Rady Gminy z dnia 14 grudnia 2020 r

on piątek, 18, grudzień 2020 08:41.

 

Porządek obrad:

  1.  Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad;
  2.  Powołanie komisji uchwał i wniosków;
  3.  Rozpatrzenie projektów uchwał oraz ich podjęcie:

- w sprawie uchwalenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Sitno w 2021 r. (179);

- w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie

odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na obszarze Gminy Sitno (180);

- w sprawie wyboru metod ustalenia opłaty i ustalenia stawek opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (181);

- w sprawie zwolnień z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym (182);

  1.  Zamknięcie obrad sesji.

Przewodniczący Rady Gminy

/-/Władysław Wydmański

Drukuj

Gmina Sitno z dofinansowaniem z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych

on środa, 16, grudzień 2020 08:28.

W ubiegłą sobotę, 12 grudnia 2020 r. w Ratuszu Urzędu Miasta Zamość miało miejsce uroczyste wręczenie symbolicznych czeków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Z rąk Wicepremiera Jacka Sasina Wójt Gminy Krzysztof Seń odebrał czek w kwocie 750 tysięcy złotych na budowę żłobka w Sitnie. We wrześniu br. złożyliśmy wniosek i po pozytywnym rozpatrzeniu w miesiącu listopadzie br. otrzymaliśmy na budowę żłobka kwotę 627 tysięcy złotych z Rządowego Programu Maluch +, co w połączeniu z obecną pomocą daje nam gwarancję pełnego sfinansowania budowy tej inwestycji w 2021 roku. Będzie to pierwszy żłobek na terenie Gminy Sitno.

467864354345  43783732863278378

437837433

 453435487378

 

 

 

 

5327327378378345456786786

Drukuj

24.12.2020 r. (Wigilia) dniem wolnym od pracy w Urzędzie Gminy Sitno

on wtorek, 15, grudzień 2020 08:13.

Wójt Gminy Sitno informuje, że w czwartek 24 grudnia 2020 r. (Wigilia) Urząd Gminy Sitno będzie nieczynny.

Ponadto w tym dniu pod numerem tel. 796 966 304 ustalony
zostaje dyżur telefoniczny Urzędu Stanu Cywilnego
w sprawach zgłoszeń zgonów.

24 grudnia 2020 r. został ustalony dniem wolnym dla pracowników urzędu gminy w ramach obniżenia wymiaru czasu pracy,
za święto przypadające w sobotę
26 grudnia 2020 r.

Wójt Gminy Sitno
/-/ Krzysztof Seń

Новые игры Alawar.

Centrum Kultury w Sitnie

fb

GOPS

Porady prawne

Money.pl - Kliknij po więcej
Porady prawne
Wspierane przez Money.pl

PRAWO

 

Polecamy

    lodr