header2

Drukuj

Powstanie Zamojskie 1942-1944

on poniedziałek, 31, styczeń 2022 13:50.

powstanie zamojskie

Drukuj

Transmisja XXXVIII sesji Rady Gminy Sitno - 28 stycznia 2022 r. godz. 12:30

on piątek, 28, styczeń 2022 09:33.

Transmisja XXXVIII sesji Rady Gminy Sitno - 28 stycznia 2022 r. godz. 12:30

W celu obejrzenia transmisji live zapraszamy do serwisu https://sitno.sesja.pl

Drukuj

Nabór wniosków na usuwanie wyrobów zawierających azbest.

on piątek, 28, styczeń 2022 08:42.

Usuwanie azbestu

Informuję mieszkańców Gminy Sitno, że w dniach od 31.01.2022 r. do 8.02.2022 r. odbędzie się VI nabór wniosków na usuwanie wyrobów zawierających azbest od osób fizycznych w ramach realizacji projektu „System gospodarowania odpadami azbestowymi na terenie województwa lubelskiego”.

Druki wniosków można uzyskać w Urzędzie Gminy Sitno,
w pok. nr 13, (tel. 84 611 39 44), na stronie internetowej Urzędu Gminy http://sitno.gmina.pl/ lub https://azbest.lubelskie.pl/

ikona pdf Wniosek

Drukuj

Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych

on środa, 26, styczeń 2022 12:33.

Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych (CRBR) jest prowadzony przy użyciu systemu teleinformatycznego i służy do gromadzenia i przetwarzania informacji o beneficjentach rzeczywistych podmiotów wymienionych w art. 58 oraz informacji o osobach uprawnionych do dokonania zgłoszeń do CRBR, o których mowa w art. 61 ust. 1 ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.
Jednym z głównych zadań CRBR jest przeciwdziałanie praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu. Posiadanie dokładnych i aktualnych danych o beneficjentach rzeczywistych ma kluczowe znaczenie dla zwalczania tych zjawisk, ponieważ uniemożliwia przestępcom ukrycie swojej tożsamości w skomplikowanej strukturze korporacyjnej.

Co to oznacza dla stowarzyszeń?

Od dnia 31.10.2021 r. weszły w życie przepisy, które rozszerzają katalog organizacji widniejących w tym rejestrze, są to:

  • spółki partnerskie,
  • europejskie zgrupowania interesów gospodarczych,
  • spółki europejskie,
  • spółdzielnie,
  • spółdzielnie europejskie,
  • fundacje i stowarzyszenia, ale wyłącznie te, które podlegają wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego.
    (w tym Jednostki OSP, Stowarzyszenia wpisane do KRS)

Stowarzyszenia mają czas na zarejestrowanie się w CRBR do dnia 31.01.2022 r.

Obowiązek ten nie dotyczy stowarzyszeń zwykłych oraz KGW zarejestrowanych w Krajowym Rejestrze Kół Gospodyń Wiejskich (prowadzony jest on przez ARiMR).
Zgłoszenia dokonuje osoba uprawniona do reprezentacji danego podmiotu. Samo zgłoszenie jest bezpłatne, ale  wymaga posiadania kwalifikowanego podpisu elektronicznego lub podpisu potwierdzonego profilem zaufanym ePUAP.

Zgłoszenia nie da się dokonać osobiście lub listownie, dozwolona jest jedynie forma elektroniczna.
Ustawa wskazuje, jak należy ustalać beneficjenta rzeczywistego, którego dane zgłosimy w Rejestrze. W przypadku najbardziej popularnych form organizacji pozarządowych beneficjentem rzeczywistym jest każda osoba fizyczna dysponująca więcej niż 25% ogólnej liczby głosów w organie stanowiącym tej osoby prawnej, a jeśli nie można ustalić tożsamości takich osób – każdy członek zarządu organizacji.

CO zgłaszamy w CRBR?
W przypadku stowarzyszenia oraz spółdzielni socjalnej jako beneficjentów rzeczywistych wskazujemy wszystkich członków zarządu stowarzyszenia.

Jak zgłosić stowarzyszenie do CRBR?
Zgłoszenia beneficjentów rzeczywistych dokonujemy przez Internet, na stronie https://crbr.podatki.gov.pl/adcrbr/#/ Zgłoszenia może dokonać wyłącznie osoba uprawniona do reprezentowania spółki, nie można do tej czynności udzielić pełnomocnictwa. Do zgłoszenia wystarczy posiadanie profilu zaufanego, jeśli dana osoba jeszcze go nie założyła, może to łatwo zrobić przez Internet, korzystając z bankowości elektronicznej w banku, w którym ma swój własny rachunek.

Co się stanie jeżeli nie dopełnimy tego obowiązku w wyznaczonym terminie?
Kary przewidziane za niezgłoszenie w 7-dniowym terminie beneficjentów do Rejestru, a także za podanie nieprawidłowych danych mogą być dla NGO gigantyczne. Ustawa przewiduje nawet 1 milion złotych kary dla organizacji, i nawet do 50 tys. zł kary dla beneficjenta rzeczywistego, który nie dostarczył organizacji wymaganych informacji lub podał nieprawdziwe.

Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1132 z późn. zm.).

Przydatne linki:

Drukuj

Zwrot podatku akcyzowego luty 2022 r.

on poniedziałek, 24, styczeń 2022 12:50.

3368 zwrot podatku akcyzowego dla rolnikow 205997 Od 2022 r. producenci rolni ubiegający się o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej otrzymają większy zwrot podatku.

Zmianie uległa wysokości limitu zużywanego oleju napędowego na 1 ha upraw rolnych ze 100 do 110 litrów oraz limit zużycia oleju napędowego w odniesieniu do 1 jednostki (DJP) bydła z 30 do 40 litrów.

Do wniosku należy dołączyć faktury VAT za paliwo zakupione w okresie od 1 sierpnia 2021 r. do 31 stycznia 2022 r. oraz zaświadczenie z ARiMR o liczbie dużych jednostek przeliczeniowych bydła.

Pieniądze będą wypłacane przelewem na rachynek bankowy podany we wniosku w terminie 1-30 kwietnia 2022 r.

Wnioski należy składać w Urzędzie Gminy w Sitnie w pokoju nr. 13 (I piętro).
Więcej informacji pod nr. tel. 84 611 39 44.

ikona pdf Wniosek

Новые игры Alawar.