header2

Drukuj

OGŁOSZENIE WYNIKÓW OTWARTEGO KONKURSU OFERT

on piątek, 20, luty 2015 13:57.

W wyniku przeprowadzonego w dniu 19.02.2015 r.  konkursu ofert na realizację zadań Gminy Sitno o charakterze pożytku publicznego w  2015 r.  z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu, poprzez:  przygotowanie i prowadzenie drużyn  piłki nożnej - juniorów i seniorów w rozgrywkach międzyklubowych , prowadzenie zajęć z lekkoatletyki, zapasów i gier zespołowych oraz przygotowanie zawodników do udziału w Powiatowym i Wojewódzkim święcie sportu LZS w 2015 r.  powierzono   Gminnemu Klubowi Sportowemu „POTOK” Sitno  za kwotę 100 000,00 zł.                       

WÓJT  GMINY
mgr Marian Tadeusz Bernat

Drukuj

OGŁOSZENIE O KONKURSIE

on poniedziałek, 26, styczeń 2015 13:55.

OGŁOSZENIE O KONKURSIE

na realizację zadań gminy o charakterze pożytku publicznego w 2015 r.

Działając na podstawie art.13 w związku z art. 11 ust.2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1118)

Wójt Gminy Sitno

Ogłasza otwarty konkurs ofert dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań publicznych z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu, poprzez: przygotowanie i prowadzenie drużyn piłki nożnej - juniorów i seniorów
w rozgrywkach międzyklubowych w piłce nożnej, upowszechnianie lekkoatletyki i gier zespołowych oraz organizację imprez sportowych Gminy Sitno w 2015 roku. Wysokość środków finansowych przeznaczonych w budżecie Gminy Sitno na dotacje do zadań realizowanych z zakresu upowszechniania kultury fizycznej - piłki nożnej, lekkoatletyki i gier zespołowych oraz na przygotowanie zawodników do udziału w Powiatowym i Wojewódzkim święcie Sportu LZS wynosi 100 tyś. zł..

Termin realizacji: od dnia podpisania umowy do dnia 31 grudnia 2015 roku, a realizacja zadań powinna przebiegać zgodnie ze złożoną ofertą i zawartą umową na ich realizację.

Drukuj

Zwrot podatku akcyzowego w 2015r.

on środa, 21, styczeń 2015 21:31.

Każdy rolnik, który chce odzyskać część pieniędzy wydanych na olej napędowy używany do produkcji rolnej  może złożyć wniosek w terminach:

•    od 1 do 28 lutego 2015 r. – wówczas należy dołączyć faktury VAT za paliwo zakupione w okresie od 1 sierpnia 2014 r. do 31 stycznia  2015 r.
Pieniądze wypłacane będą przelewem na rachunek bankowy podany
we wniosku w terminie do 30 kwietnia 2015 r.

•    od 1 do 31 sierpnia 2015 r. – wówczas należy dołączyć faktury VAT
     za paliwo zakupione w okresie od 1 lutego 2015 r. do 31 lipca 2015 r.
Pieniądze wypłacane będą przelewem na rachunek bankowy podany
we wniosku w terminie do 31 października 2015 r.

Rada Ministrów określiła stawkę zwrotu podatku akcyzowego na 2015 rok w wysokości 0,95 zł. na 1 litr oleju napędowego.

Limit zwrotu podatku w 2015 roku wynosić będzie 81,70 zł (0,95 zł. x 86 litrów) x ilość użytków rolnych

Wnioski o zwrot akcyzy można uzyskać w Urzędzie Gminy pokój nr 4 lub pobrać poniżej:

WNIOSEK

Drukuj

Wybory Sołtysów i Rad Sołeckich

on piątek, 09, styczeń 2015 10:40.

Drukuj

Harmonogram gospodarowania odpadami komunalnymi 2015

on czwartek, 08, styczeń 2015 09:22.

Новые игры Alawar.