Drukuj

Zmiana wysokości stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

on poniedziałek, 27, kwiecień 2015 13:56.

1. Sposób naliczania opłaty

Urząd Gminy Sitno informuje, że uchwałą nr IV/19/2015 Rady Gminy Sitno z dnia 3 lutego 2015 r. została wprowadzona zmiana wysokości stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, odbieranymi od właścicieli nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy . Wysokość opłaty obliczana jest w oparciu o liczbę mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość.

Zgodnie z treścią nowej uchwały miesięczna stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi:
- zbieranymi selektywnie wynosi 5 zł. miesięcznie od osoby,
- zmieszanymi (nie poddanymi segregacji) wynosi 8 zł. miesięcznie od osoby.

Za 5-tą i kolejne osoby zamieszkujące daną nieruchomość opłata liczona będzie w wysokości 50 % określonej stawki.

Zmiany obowiązują od dnia 1 kwietnia 2015 r.

Wysokość stawek opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, odbieranymi od właścicieli nieruchomości niezamieszkałych nie uległa zmianie.

Opłatę należy uiszczać bez dodatkowego wezwania u inkasenta lub na rachunek bankowy Gminy Sitno w PBS w Zamościu O/Sitno Nr 09 9644 1046 2004 4600 4725 0001.

2. Terminy opłat

Miesięcznej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy dokonywać bez wezwania, w łącznej wysokości za trzy miesiące kalendarzowe w terminach:

  1. za I kwartał – do 15 marca danego roku,
  2. za II kwartał – do 15 maja danego roku,
  3. za III kwartał – do 15 września danego roku,
  4. za IV kwartał – do 15 listopada danego roku.


3. Zmiana danych w deklaracji

W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właściciel nieruchomości zobowiązany jest złożyć nową deklarację do Wójta Gminy w terminie 14 dni od dnia zaistnienia zmiany.

Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w zmienionej wysokości uiszcza się za miesiąc w którym nastąpiła zmiana.

Deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 czerwca 1997 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2012 r. poz. 1015)

Drukuj

Życzenia Wielkanocne

on środa, 01, kwiecień 2015 10:31.

Drukuj

Życzenia - Centrum Kultury z Biblioteką w Sitnie

on środa, 01, kwiecień 2015 10:25.

Drukuj

Bezzwrotne dotacje na utworzenie działalności

on piątek, 06, marzec 2015 08:45.

Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny ogłosiła nabór Formularzy Zgłoszeniowych do projektu „MIKRO-przedsiębiorcy”, w ramach którego osoby bezrobotne i nieaktywne zawodowo mogą się ubiegać o
bezzwrotne dotacje na utworzenie działalności gospodarczej .

Formularze zgłoszeniowe przyjmowane będą od 18 do 25 marca 2015 roku:

  • w Biurze Projektu w Zamościu: ul. Partyzantów 3, pok. 38 w dni robocze w godzinach od 8:00 do 15:00,
  • w Biurze Obsługi Projektu w Hrubieszowie: ul. Plac Wolności 15, I p. w dni robocze w godzinach od 8:00 do 14:00,
  • w Biurze Obsługi Projektu w Tomaszowie Lubelskim: ul. Lwowska 32 w dni robocze w godzinach od 8:00 do 15:00.

W projekcie mogą wziąć udział osoby bezrobotne i nieaktywne zawodowo zamieszkałe na terenie powiatu zamojskiego, hrubieszowskiego i tomaszowskiego, maksymalna kwota dotacji to 30 000, zł, dodatkowo przez okres  pierwszych 5 miesięcy prowadzenia działalności gospodarczej przyznawane jest wsparcie pomostowe w kwocie 600,00 zł miesięcznie.

 

Szczegółowe informacje o projekcie oraz formularz zgłoszeniowy i regulamin dostępne są na stronie internetowej Fundacji Rozwoju Lubelszczyzny:
http://fundacja.lublin.pl/index.php/projekty/2116-projekt-mikro-przedsiebiorcy

Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007-2013,
Priorytet VI. Rynek pracy otwarty dla wszystkich,
Działanie 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia.

 

Drukuj

OGŁOSZENIE WYNIKÓW OTWARTEGO KONKURSU OFERT

on piątek, 20, luty 2015 13:57.

W wyniku przeprowadzonego w dniu 19.02.2015 r.  konkursu ofert na realizację zadań Gminy Sitno o charakterze pożytku publicznego w  2015 r.  z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu, poprzez:  przygotowanie i prowadzenie drużyn  piłki nożnej - juniorów i seniorów w rozgrywkach międzyklubowych , prowadzenie zajęć z lekkoatletyki, zapasów i gier zespołowych oraz przygotowanie zawodników do udziału w Powiatowym i Wojewódzkim święcie sportu LZS w 2015 r.  powierzono   Gminnemu Klubowi Sportowemu „POTOK” Sitno  za kwotę 100 000,00 zł.                       

WÓJT  GMINY
mgr Marian Tadeusz Bernat

Новые игры Alawar.

Centrum Kultury w Sitnie

fb

GOPS

Porady prawne

Money.pl - Kliknij po więcej
Porady prawne
Wspierane przez Money.pl

PRAWO

 

raport2019