Drukuj

Badania mammograficzne

on niedziela, 10, maj 2015 17:07.

Drukuj

ZAWIADOMIENIE

on środa, 29, kwiecień 2015 12:16.

Wszystkich mieszkańców Gminy Sitno, którzy mają zamontowane kolektory słoneczne informuję o zebraniach.

Tematem spotkania będzie szczegółowy instruktaż w zakresie właściwej eksploatacji i serwisu instalacji solarnej.

Mając na uwadze liczne wątpliwości w zakresie działania urządzeń - proszę o przybycie.

Lp.

Miejscowość

Data, godz.
i miejsce spotkania

1.

Horyszów Polski, Horyszów - Nowa Kolonia,

Horyszów - Stara Kolonia,
Wólka Horyszowska, Karp

4 maj 2015r.

godz. 19 00

Remiza OSP
w Horyszowie Polskim

2.

Boży Dar, Cześniki, Cześniki – Kolonia

5 maj 2015r.

godz. 19 00

Szkoła Podstawowa
w Cześnikach

3.

Janówka, Kolonia Sitno, Kornelówka,

Kornelówka-Kolonia, Rozdoły, Stanisławka

6 maj 2015r.

godz. 19 00

Remiza OSP w Kolonii Sitno

4.

Jarosławiec

7 maj 2015r.

godz. 19 00

Dom Ludowy
w Jarosławcu

5.

Czołki, Sitno, Stabrów

8 maj 2015r.

godz. 19 00

Centrum Kultury
w Sitnie

 

Wójt Gminy Sitno
mgr Marian Tadeusz Bernat

Drukuj

Spotkanie informacyjno - diagnostyczne dot. PROW 2014 - 2020 na obszarze działania LGD Ziemia Zamojska

on wtorek, 28, kwiecień 2015 16:32.

Serdecznie zapraszamy na spotkanie informacyjno – diagnostyczne pn. Efekty realizacji PROW 2007-2013 oraz perspektywy wynikające z nowego okresu programowania PROW 2014-2020, które odbędzie się w dniu 6 maja 2015 o godz.8:00 w Centrum Kultury w Sitnie.

Cel spotkania:

1. Podniesienie poziomu wiedzy uczestników z zakresu wdrażania PROW 2007-2013
2. Podniesienie poziomu wiedzy uczestników z zakresu możliwości jakie daje PROW 2014-2020 na obszarach wiejskich
3. Opracowanie potrzeb i kierunków rozwoju obszarów wiejskich na obszarze Lokalnej Grupy Działania „Ziemia Zamojska”

Do kogo jest skierowane szkolenie:

mieszkańcy, sołtysi, lokalni liderzy, przedstawiciele organizacji pozarządowych, rolnicy, przedsiębiorcy

 Agenda spotkania:

8:00 - 8:10 – Powitanie uczestników, przedstawienie celu spotkania i zakresu oraz osób prowadzących
8:10 - 9:40-  Efekty realizacji PROW 2007-2013 (wykład z prezentacją)
9:40 - 9.50 – Przerwa kawowa
9:50 - 11:20 – PROW 2014-2020 – jakie daje nam możliwości
11:20 - 12:05 – Targ pomysłów – jakie działania skierowane będą w zakresach rozwoju przedsiębiorczości, infrastruktury czy działań społecznych na naszym obszarze
12:05 - 12:25 - Obiad
12:25 - 13:00 - Podsumowanie pracy i oznaczenie działań priorytetowych dla obszaru

Drukuj

Zmiana wysokości stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

on poniedziałek, 27, kwiecień 2015 13:56.

1. Sposób naliczania opłaty

Urząd Gminy Sitno informuje, że uchwałą nr IV/19/2015 Rady Gminy Sitno z dnia 3 lutego 2015 r. została wprowadzona zmiana wysokości stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, odbieranymi od właścicieli nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy . Wysokość opłaty obliczana jest w oparciu o liczbę mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość.

Zgodnie z treścią nowej uchwały miesięczna stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi:
- zbieranymi selektywnie wynosi 5 zł. miesięcznie od osoby,
- zmieszanymi (nie poddanymi segregacji) wynosi 8 zł. miesięcznie od osoby.

Za 5-tą i kolejne osoby zamieszkujące daną nieruchomość opłata liczona będzie w wysokości 50 % określonej stawki.

Zmiany obowiązują od dnia 1 kwietnia 2015 r.

Wysokość stawek opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, odbieranymi od właścicieli nieruchomości niezamieszkałych nie uległa zmianie.

Opłatę należy uiszczać bez dodatkowego wezwania u inkasenta lub na rachunek bankowy Gminy Sitno w PBS w Zamościu O/Sitno Nr 09 9644 1046 2004 4600 4725 0001.

2. Terminy opłat

Miesięcznej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy dokonywać bez wezwania, w łącznej wysokości za trzy miesiące kalendarzowe w terminach:

  1. za I kwartał – do 15 marca danego roku,
  2. za II kwartał – do 15 maja danego roku,
  3. za III kwartał – do 15 września danego roku,
  4. za IV kwartał – do 15 listopada danego roku.


3. Zmiana danych w deklaracji

W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właściciel nieruchomości zobowiązany jest złożyć nową deklarację do Wójta Gminy w terminie 14 dni od dnia zaistnienia zmiany.

Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w zmienionej wysokości uiszcza się za miesiąc w którym nastąpiła zmiana.

Deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 czerwca 1997 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2012 r. poz. 1015)

Drukuj

Życzenia Wielkanocne

on środa, 01, kwiecień 2015 10:31.

Новые игры Alawar.

Centrum Kultury w Sitnie

fb

GOPS

Porady prawne

Money.pl - Kliknij po więcej
Porady prawne
Wspierane przez Money.pl

PRAWO

 

raport1