header2

Drukuj
Игровые шаблоны DLE
Самая быстрая Диета

Nabór wniosków o wypłatę dodatku węglowego

on 18 sierpień 2022.

729x308

Nabór wniosków o wypłatę dodatku węglowego dla gospodarstwa domowego.

Zgodnie z treścią ustawy dodatek węglowy przysługuje: Osobie w gospodarstwie domowym, w przypadku, gdy głównym źródłem ogrzewania gospodarstwa domowego jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane paliwami stałymi, wpisane lub zgłoszone do centralnej ewidencji emisyjności budynków, o której mowa w art. 27a ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków (Dz. U. z 2022 r. poz. 438, 1561 i 1576).
Przez paliwa stałe rozumie się węgiel kamienny, brykiet lub pelet zawierające co najmniej 85% węgla kamiennego.
Dodatek węglowy wynosi jednorazowo: 3000 zł zarówno dla gospodarstwa domowego jednoosobowego jak i gospodarstwa wieloosobowego.

Przez gospodarstwo domowe rozumie się:

 

1. osobę fizyczną samotnie zamieszkującą i gospodarującą (gospodarstwo domowe jednoosobowe) albo
2. osobę fizyczną oraz osoby z nią spokrewnione lub niespokrewnione pozostające w faktycznym związku, wspólnie z nią zamieszkujące i gospodarujące (gospodarstwo domowe wieloosobowe).

Na potrzeby składania wniosków o wypłatę dodatku węglowego przyjmuje się, że jedna osoba może wchodzić w skład tylko jednego gospodarstwa domowego. W przypadku gdy wniosek o wypłatę dodatku węglowego dla gospodarstwa domowego wieloosobowego złożyła więcej niż jedna osoba, dodatek ten przyznawany jest wnioskodawcy, który złożył taki wniosek jako pierwszy.
Uwaga!
Dodatek węglowy nie przysługuje osobie w gospodarstwie domowym, na potrzeby którego zostało zakupione paliwo stałe, po cenie i od przedsiębiorcy, o których mowa w art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 23 czerwca 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców niektórych paliw stałych w związku z sytuacją na rynku tych paliw (Dz. U. poz. 1477) - zostało zakupione paliwo stałe, po cenie nie wyższej niż 996,60 zł brutto za tonę i od przedsiębiorcy wykonującego działalność gospodarczą w zakresie wprowadzania do obrotu paliw, wpisanemu do Centralnego Rejestru Podmiotów Akcyzowych.

Wnioski można składać:
• elektronicznie z wykorzystaniem platformy ePUAP,
• papierowo w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Sitnie w godzinach pracy jednostki
• za pośrednictwem poczty na adres: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sitnie, Sitno 73, 22-424 Sitno

Wszelkie dodatkowe informacje można uzyskać telefonicznie w GOPS, tel (84) 611-26-02

Wniosek o przyznanie dodatku węglowego można składać do dnia 30.11.2022 r.
Wniosek o wypłatę dodatku węglowego złożone po dniu 30.11.2022 r. pozostawia się bez rozpoznania.

 WZÓR WNIOSKU O WYPŁATĘ DODATKU WĘGLOWEGO

pdfKLAUZULA INFORMACYJNA (RODO)

Новые игры Alawar.