Drukuj
Игровые шаблоны DLE
Самая быстрая Диета

XVIII sesja Rady Gminy Sitno - 31 styczeń 2020 r.

on 19 marzec 2020.

Porządek obrad:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad;
2. Powołanie komisji uchwał i wniosków;
3. Przyjęcie protokołów z obrad poprzednich sesji;
4. Wnioski i wypowiedzi mieszkańców;
5. Rozpatrzenie projektów uchwał oraz ich podjęcie:
- zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia „Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Sitno”;
- w sprawie udzielenia Powiatowi Zamojskiemu pomocy finansowej;
- w sprawie: przyjęcia „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Sitno na lata 2016 - 2023”;
- w sprawie udzielenia przez Gminę Sitno pomocy finansowej Miastu Zamość;
- zmieniająca uchwałę w sprawie wskazania jednostek oświatowych prowadzonych przez Gminę Sitno, które tworzą wydzielony rachunek dochodów oraz ustalenia źródeł dochodów i ich przeznaczenia;
- w sprawie uchwalenia „Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Sitno na lata 2020 – 2022”;
- w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Sitno;
- w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Gminy Sitno oraz planów pracy stałych Komisji Rady Gminy Sitno na 2020 rok;
- w sprawie przyjęcia sprawozdań z działalności stałych komisji Rady Gminy Sitno za rok 2019;
6. Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym;
7. Interpelacje i zapytania radnych - odpowiedzi;
8. Zamknięcie obrad sesji.

Przewodniczący Rady Gminy
/-/Władysław Wydmański

Новые игры Alawar.

Centrum Kultury w Sitnie

fb

GOPS

Porady prawne

Money.pl - Kliknij po więcej
Porady prawne
Wspierane przez Money.pl

PRAWO

 

raport1