Drukuj
Игровые шаблоны DLE
Самая быстрая Диета

XI sesja Rady Gminy Sitno - 26 lipca 2019r.

on 12 wrzesień 2019.

Porządek obrad:    

 1. 1. Otwarcie obrad sesji.
  2. Stwierdzenie quorum.
  3. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków;
  4. Przyjęcie protokołów z poprzednich sesji;
  5. Wnioski i wypowiedzi mieszkańców;
  6. Podjęcie uchwał:
  - w sprawie: ustalenia regulaminu głosowania w wyborach na ławników do sądów powszechnych (61);
  - w sprawie powołania Zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na ławników do sądów powszechnych na kadencję 2020-2023 (62);
  - w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty(63);
  - w sprawie udzielenia Powiatowi Zamojskiemu pomocy rzeczowej(64);
  - w sprawie uchwalenia statutu gminy Sitno(65);
  - w sprawie przygotowania projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków (66)
  - w sprawie likwidacji GIMNAZJUM IM. HETMANA JANA ZAMOYSKIEGO
  W JAROSŁAWCU(67);
  - w sprawie likwidacji GIMNAZJUM IM. KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO
  W SITNIE(68);
  7. Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Wójta Gminy.
  8. Interpelacje i zapytania Radnych – odpowiedzi.
  9. Zamknięcie obrad sesji.

Przewodniczący Rady Gminy
/-/Władysław Wydmański

Новые игры Alawar.

Centrum Kultury w Sitnie

fb

GOPS

Porady prawne

Money.pl - Kliknij po więcej
Porady prawne
Wspierane przez Money.pl

PRAWO

 

raport1