Drukuj
Игровые шаблоны DLE
Самая быстрая Диета

IX sesja Rady Gminy Sitno - 14 czerwca 2019 r.

on 05 lipiec 2019.

Porządek obrad:

1. Otwarcie obrad sesji.
2. Stwierdzenie quorum.
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
4. Wnioski i wypowiedzi mieszkańców;
5. Debata nad raportem o stanie gminy
6. Podjęcie uchwał:
- w sprawie udzielenia wotum zaufania Wójtowi Gminy Sitno za 2018 rok (51);
- w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem Wójta Gminy Sitno z wykonania budżetu za 2018 r. (52);
- w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Sitno z tytułu wykonania budżetu za 2018 rok (53);
- w sprawie wyrażenia woli udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Zamojskiemu z przeznaczeniem na realizację przedmiotowego zadania w latach 2019-2020 (54);
- zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia Powiatowi Zamojskiemu pomocy finansowej (55);
- w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy na rok 2019 (56);
- w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sitno na lata 2019–2026 (57);

7. Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Wójta Gminy.
8. Interpelacje i zapytania Radnych – odpowiedzi.
9. Zamknięcie obrad sesji.

Przewodniczący Rady Gminy
/-/Władysław Wydmański

Шаблоны joomla 2.5
Шаблоны joomla