Drukuj
Игровые шаблоны DLE
Самая быстрая Диета

VI sesja Rady Gminy Sitno - 22 luty 2019 r.

on 06 marzec 2019.

Porządek obrad:

1. Otwarcie obrad sesji.
2. Stwierdzenie quorum.
3. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
4. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
5. Podjęcie uchwał:

- zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałaniu Narkomanii na 2019 rok (35);
- w sprawie udzielenia przez Gminę Sitno pomocy finansowej Województwu Lubelskiemu z przeznaczeniem na dofinansowanie superwizji dla Oddziału Terapii i Uzależnień od Alkoholu Samodzielnego Publicznego Szpitala Psychiatrycznego w Radecznicy (36);
- zmieniająca uchwałę w sprawie przeprowadzenia wyboru Sołtysów i Rad Sołeckich na terenie Gminy Sitno (37);
- uchylająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej (38)
- w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Sitno (39)
- w sprawie przygotowania projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków (40)
- w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy na rok 2019 (41)
- w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sitno na lata 2019–2026 (42).

6. Sprawozdanie za rok 2018 z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej z Realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Pomocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie z Realizacji Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych oraz wykaz Potrzeb w Zakresie Pomocy Społecznej.
7. Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Wójta Gminy.
8. Interpelacje i zapytania Radnych – odpowiedzi.
9. Zamknięcie obrad sesji.

Przewodniczący Rady Gminy
/-/Władysław Wydmański

Шаблоны joomla 2.5
Шаблоны joomla