Drukuj
Игровые шаблоны DLE
Самая быстрая Диета

OGŁOSZENIE OTWARTEGO KONKURSU OFERT

on 01 luty 2019.

OGŁOSZENIE OTWARTEGO KONKURSU OFERT
na realizację zadań gminy o charakterze pożytku publicznego w 2019 r.

Działając na podstawie art.13 w związku z art. 11 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450) oraz Uchwały Nr LV/310/2018 Rady Gminy Sitno z dnia 16 listopada 2018 r. w sprawie przyjęcia „Programu Współpracy Gminy Sitno z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na terenie Gminy Sitno na rok 2019”

Wójt Gminy Sitno

Ogłasza - otwarty konkurs ofert dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań publicznych z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2019 r. poprzez: przygotowanie i prowadzenie drużyn piłki nożnej - juniorów i seniorów w rozgrywkach międzyklubowych w piłce nożnej, upowszechnianie lekkoatletyki i gier zespołowych, przygotowanie zawodników do udziału w Powiatowym i Wojewódzkim święcie Sportu LZS, organizację imprez sportowo - rekreacyjnych oraz dostosowanie boiska do wymogów PZPN

Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację w/w zadań w budżecie Gminy Sitno w 2019 roku wynosi 120 000,00 zł. Termin realizacji: od dnia podpisania umowy do dnia 31 grudnia 2019 roku, a realizacja zadań powinna przebiegać zgodnie ze złożoną ofertą i zawartą umową na ich realizację.


Oferty mogą składać organizacje pozarządowe, kościelne i wyznaniowe, osoby prawne i jednostki organizacyjne - prowadzące działalność pożytku publicznego w zakresie wyżej wymienionych zadań na terenie gminy oraz gminne jednostki organizacyjne posiadające aktualny statut. Oferta musi spełniać wymagania określone w art. 14 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450). Ofertę należy złożyć zgodnie z wzorem określonym w załączniku do rozporządzenia PRZEWODNICZĄCEGO KOMITETU DO SPRAW POŻYTKU PUBLICZNEGO z dnia 24 października 2018 r.- ( Dz. U. z 2018 r., poz. 2057) - w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania. Warunkiem rozpatrzenia ofert o dotację jest:
- szczegółowy zakres rzeczowy zadań publicznych proponowanych do realizacji,
- terminy i miejsca realizowanych zadań publicznych,
- zamieszczenie w formularzu wymaganych informacji,
- dołączenie aktualnego odpisu potwierdzającego wpis do właściwej ewidencji lub rejestru dotyczących statusu prawnego uprawnionego podmiotu i prowadzonej przez niego działalności,
- przedstawienie sprawozdania finansowego i merytorycznego z działalności podmiotu za ubiegły rok, a w przypadku dotychczasowej krótszej działalności, za miniony okres,
- aktualny statut, protokół z ostatniego zebrania sprawozdawczo-wyborczego,
- oświadczenie, że wszystkie podane w ofercie informacje są zgodne z aktualnym stanem prawnym i faktycznym.

Oferty należy składać w sekretariacie Urzędu Gminy w Sitnie pok. nr 9, Sitno 73, 22-424 Sitno w kopertach zaklejonych z dopiskiem Konkurs Ofert „Kultura Fizyczna i Sport” do dnia 25.02. 2019 roku do godz.12.00.

Przy rozpatrywaniu ofert dotyczących realizacji zadania zostaną wzięte pod uwagę :
- ocena zgłoszonych możliwości zrealizowania zadania przez podmiot składający ofertę,
- ocena przedstawionej w ofercie kalkulacji kosztów zadania w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania,
- zadeklarowana przez podmiot składający ofertę jakość działania i kwalifikacje osób, przy udziale, których ma być realizowane zadanie, w tym praca społeczna członków,
- wysokość dotacji która jest przeznaczona na realizację zadania,
- analiza i ocena realizacji zadań zleconych podmiotowi w okresie poprzednim, biorąc pod uwagę rzetelność oraz sposób rozliczenia otrzymanych na ten cel środków,
- zadeklarowany udział środków finansowych własnych lub pozyskanych z innych źródeł.

Otwarty konkurs ofert zostanie przeprowadzony w dniu 25.02.2018 r. o godz. 12.15 w siedzibie Urzędu Gminy Sitno – pok. nr 10. Konkurs ma charakter jawny.

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w terminie do 28.02.2019 roku, a wyniki konkursu dotyczącego realizacji zadań gminy o charakterze pożytku publicznego zostaną natychmiast podane do publicznej wiadomości.
Wysokość środków finansowych – dotacji na realizację zadań publicznych z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu w latach poprzednich wynosiła: w 2018 roku 120 000,00 zł. - zadania zrealizował Gminny Klub Sportowy „POTOK” Sitno, wybrany w otwartym konkursie ofert, natomiast w 2017 roku dotacja wynosiła również 120 000,00. zł. i zadania realizował Gminny Klub Sportowy „POTOK” Sitno, wybrany w otwartym konkursie ofert.

Шаблоны joomla 2.5
Шаблоны joomla