Drukuj
Игровые шаблоны DLE
Самая быстрая Диета

XLVII sesja Rady Gminy Sitno - 29 marca 2018r.

on 16 kwiecień 2018.

Porządek obrad:    

1. Otwarcie obrad sesji.
2. Stwierdzenie quorum i przyjęcie porządku obrad.
3. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
4. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
5. Podjęcie uchwał:
- w sprawie przyjęcia "Lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci
i młodzieży z terenu Gminy Sitno" (262);
- w sprawie uchwalenia Regulaminu zasad i warunków przyznawania stypendium za wybitne wyniki w nauce (263);


- w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu gminy Sitno dla gminy
Komarów-Osada w celu partycypowania w kosztach działania Warsztatu Terapii Zajęciowej w Komarowie-Osadzie z siedzibą w Wolicy Brzozowej, gdzie uczęszczają osoby niepełnosprawne będące mieszkańcami gminy Sitno (264);
- w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin, zajęć dla dyrektorów szkół na terenie Gminy Sitno (265);
- w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy na rok 2018 (266);
- w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sitno na lata 2018-2026 (267)
6. Sprawozdanie za rok 2017 z Działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sitnie z Realizacji Gminnego Programu Wspierania Rodziny oraz Wykaz Potrzeb w Zakresie Pomocy Społecznej.
7. Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Wójta Gminy.
8. Interpelacje i zapytania Radnych – odpowiedzi.
9. Zamknięcie obrad sesji.


Przewodniczący Rady Gminy
/-/Krzysztof Klikicki

Новые игры Alawar.

Centrum Kultury w Sitnie

fb

GOPS

Porady prawne

Money.pl - Kliknij po więcej
Porady prawne
Wspierane przez Money.pl

PRAWO