Drukuj
Игровые шаблоны DLE
Самая быстрая Диета

XLI sesja Rady Gminy Sitno 27.10.2017r.

on 22 listopad 2017.

Porządek obrad:

1. Otwarcie obrad sesji.
2. Stwierdzenie quorum i przyjęcie porządku obrad.
3. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
4. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
5. Podjęcie uchwał:


- w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Marii Dąbrowskiej w Jarosławcu w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Marii Dąbrowskiej w Jarosławcu (222);
- w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych na rok 2018 (223);
- w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie gminy Sitno na 2018 r (224);
- w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej do obliczenia podatku rolnego na 2018 r (225);
- w sprawie wprowadzenia opłaty targowej, określenia zasad ustalenia i poboru oraz terminów płatności, wysokości stawek opłaty targowej i zarządzenia jej poboru w drodze inkasa (226);
- w sprawie wprowadzenia opłaty prolongacyjnej (227);
- w sprawie wprowadzenia zwolnień od podatku leśnego (228);
- w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania taryf za zbiorcze zaopatrzenie w wodę i zbiorcze odprowadzanie ścieków (229);
- zmieniająca uchwałę w sprawie wskazania jednostek oświatowych prowadzonych przez Gminę Sitno, które tworzą wydzielony rachunek dochodów oraz ustalenia źródeł dochodów i ich przeznaczenia.(230)
- zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki  i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałaniu Narkomanii na 2017 rok (231)
6. Ocena wyników nauczania – analiza.
7. Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Wójta Gminy.
8. Interpelacje i zapytania Radnych – odpowiedzi.
9. Zamknięcie obrad sesji.

Przewodniczący Rady Gminy
/-/Krzysztof Klikicki

Новые игры Alawar.

Centrum Kultury w Sitnie

fb

GOPS

Porady prawne

Money.pl - Kliknij po więcej
Porady prawne
Wspierane przez Money.pl

PRAWO